ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ - 11 ЮЛИ 2021

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС


УКАЗ № 130 ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2021 Г.

ЗАПОВЕД № РД-307 ОТ 17.05.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2021 Г.

ЗАПОВЕД № РД-316 ОТ 20.05.2021 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ - ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 г.
/ПО ЧЛ. 42, АЛ. 1 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС/

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СФОРМИРАНЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2021Г. (ПУБЛИКУВАНО НА 28.05.2021)

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВЕСТНИК ”КАРНОБАТСКИ ГЛАС” ПО ВРЕМЕ НА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 11 ЮЛИ 2021 Г.
СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ГРАЖДАНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВПИСВАНИЯ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11 ЮЛИ 2021 г.

1. Общинска администрация издава удостоверения за гласуване на друго място само на кандидатите за народни представители, членовете на Централната избирателна комисия, членовете на Районната избирателна комисия и наблюдателите след подаване на заявление по образец. 
Срок до 26.06.2021 г. включително

2. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинска администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес (в случаите, когато е направено искане за вписване в избирателните списъци по настоящ адрес).
Срок до 26.06.2021 г. включително

3. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.
Срок до 26.06.2021 г. включително

4. Избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник не по – късно от 7 дни преди изборния ден.
Срок до 03.07.2021 г. включително

5. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока (до 26 юни 2021 г. включително), може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по – късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.
Срок до 03.07.2021 г. включително

6. В избирателните списъци се вписват, съответно дописват имената на гражданите, които имат право да гласуват, но са пропуснати, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени. Лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, или е отпаднало основанието, на което са били лишени от правото да избират, се вписват в избирателните списъци след представяне на съответен документ в общината или кметството. Вписването се извършва по искане на избирателя от общинска администрация, до предаването на списъците  на секционната избирателна комисия. Дописването в изборния ден се извършва от  секционната избирателна комисия по постоянен адрес.

7. Български граждани, които живеят в друга държава – членка на Европейския съюз, заявили са че ще гласуват извън страната и на това основание са заличени от избирателния списък по постоянен адрес, могат да поискат да бъдат изключени от Списъка на заличените лица и да бъдат вписани в избирателния списък по постоянния им адрес. Вписването се извършва по искане на избирателя от общинска администрация, до предаването на списъците на секционната избирателна комисия.

8. Лице, което е вписано в списъка на заличените лица, но има право да гласува, може да поиска се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник, или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината, което се предава незабавно от общинската администрация на компетентния кмет на общината, кметството или кметския наместник. Заявлението съдържа доказателства и документи удостоверяващи правото на лицето да гласува.

Право да избират народни представители имат българските граждани, които отговарят на условията на чл. 42, ал. 1 от Конституцията: навършили са 18 години към изборния ден включително, не са поставените под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.
Търсене