ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
ГРАО

АО-09 Припознаване на дете. (Уникален идентификатор на административната услуга – 2053)
Характеристика на услугата:

Заявление или Декларация (с нотариална  заверка на подписите) се подава  в Центъра за административно обслужване (ЦАО) с адрес: бул. „България“ №12, на гише № 4 и гише № 5 всеки работен ден от 8,30 до 17,30 ч.
Всеки родител може да припознае своето дете. Могат да бъдат припознати  и заченати деца, както и починали деца, които са оставили низходящи. Няма ограничение за възрастта на лицето, което ще бъде припознато.
Припознаване може да извърши и родител, навършил шестнадесет години. Служителят проверява самоличността на родителя или родителите, които полагат подписите си пред него или приема декларация с нотариална заверка на подписите и  регистрира заявената услуга в електронната система за документооборот . Извършва проверка в акта за раждане или Национална база данни „Население”. При припознаване, извършено преди съставяне на акта за раждане, данните за баща се вписват при съставяне на акта. Името на детето се съставя по реда на чл.12-14 от  Закона за гражданска регистрация.

Когато припознаването се извършва след съставяне на акта за раждане , длъжностното лице по гражданско състояние съобщава в 7–дневен срок от извършването му  на другия родител, ако той е известен, на детето, ако е навършило 14 години и на дирекция „Социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето”.

Ако в срок от 3 месеца от съобщаването другият родител не оспори припознаването с писмено заявление до длъжностното лице по гражданско състояние, припознаването се вписва в акта за раждане.  Когато припознаването се оспори,  припознаващият може в срок от 3 месеца от получаване на съобщението да предяви иск за установяване на произход по съдебен ред. Припознаването може да се оспори от Дирекция „Социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето”в срок от 1 година от извършването му и от прокурора. Ако при припознаването детето е малолетно, то може да го оспори по съдебен ред до една година от навършването на пълнолетие или от узнаването на припознаването, ако е станало по-късно. При съставен акт за раждане в Община Карнобат процедурата по припознаване на детето се извършва от длъжностното лице по гражданско състояние. След вписване на припознаването се издава удостоверение за раждане- дубликат. Заплаща се дължимата такса на  каса в ЦАО.
 
Правно основание:
чл. 65-66 от Семейния кодекс, чл. 49 от  Закона за гражданската регистрация.
 
Резултат:
          Припознаване на дете.

Необходими документи:
    1. Документи за самоличност на родителите.
  1. Декларация за припознаване на дете (нотариално заверена) или заявление пред длъжностно лице по гражданско състояние.
  2. Удостоверение за раждане на детето – оригинал (при наличие)
  Такса: 5, 00 лв.
      Заплаща се в брой на каса  в ЦАО или    
      по  банкова сметка  IBAN – BG48CECB979084G9563600
                                        ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  АД - КЛОН БУРГАС
                                        BIC - CECBBGSF                                     
                                        ВИД  ПЛАЩАНЕ – 448007
    При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на  административната  услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към  заявлението.
Телефони за връзка: 0559/ 29151, 0882003374 , 0882003193.
 
Срок за изпълнение: до 7 дни от раждането, ако припознаването е извършено преди съставяне на акта; 3 месеца за припознаване, извършено след съставяне на акта за раждане.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата: Кмет на община.
Електронен адрес за предложения : karnobat@mail.bg
Ред и срокове за обжалване на административния акт:                                   
Индивидуалните административни актове, издадени от Кмета на общината, могат да бъдат обжалвани по административен ред пред Областния управител на област Бургас или  директно по съдебен ред пред Административен съд – Бургас, по реда на  Административно- процесуалния кодекс в 14-дневен срок след съобщаването. В 3-дневен срок Кметът на  общината е длъжен да окомплектова и изпрати до Административен съд Вашата жалба, цялата преписка, включително и оспорвания акт, като Ви уведоми за това.

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Търсене
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен