ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
ГРАО

АО-13 Възстановяване или промяна на име. (Уникален идентификатор на административната услуга – 2033)

 Характеристика на услугата:

            По реда на чл. 19а от закона за гражданска регистрация могат да възстановят или променят имената си български граждани, чийто имена или имената на техните родители  са били принудително променени.

             Заявлението се подава в Центъра за административно обслужване (ЦАО), с адрес: бул. „България“ №12, гише № 4 всеки работен ден от 8,30 до 17,30 ч. лично след нотариална заверка на подписа в заявлението от нотариус по месторождение  на заявителя.

            Заявлението за  непълнолетни се подава от техните родители или настойници. 

            Служителят проверява самоличността, регистрира заявената услуга в електронната система за документооборот .

             Извършва се обстоятелствена проверка в регистрите за гражданско състояние  и регистъра за населението, съгласно Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация. Длъжностното лице по гражданско състояние се произнася с мотивирано решение след проверка на всички обстоятелства, свързани с условията и реда за възстановяване или промяна на името по административен ред. С решението се възстановява (променя) името на заявителя или се прави отказ за възстановяване или промяна на име.

              Решението за възстановяване или промяна на име се връчва лично на заявителя в срок от 3 дни от вземането му. Същото подлежи на обжалване по реда на Административно- процесуалния кодекс

            След влизане в сила на решението, възстановеното или променено име се отразява по реда на Наредбата.

Правно основание:
чл. 19 а от Закона за гражданската регистрация;  Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012 г.за функциониране на единната система за гражданска регистрация ; чл.110, ал.1,т.7 от Закона за местните данъци и такси.; Наредба за определянето и администрирането на  местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат.    

Резултат:

Решение за възстановяване или промяна на имена.


Необходими документи:

    1. Заявление – нотариално заверено.

  1. Документ за самоличност на лицето.

       Такса: не се таксува

       Срок за изпълнение: до 30 дни.

       Срок на действие: безсрочно. 

       Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата: Кмет на община.

      Електронен адрес за предложения : karnobat@mail.bg

      Ред и срокове за обжалване на административния акт:                                   

    Индивидуалните административни актове, издадени от Кмета на общината, могат да бъдат обжалвани по административен ред пред Областния управител на област Бургас или директно по съдебен ред пред Административен съд – Бургас, по реда на  Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок след съобщаването. В 3-дневен срок Кметът на  общината е длъжен да окомплектова и изпрати до Административен съд Вашата жалба, цялата преписка, включително и оспорвания акт, като Ви уведоми за това.

Технологична карта

 

           


АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Търсене
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен