ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
ГРАО

АО-14 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществени отношения - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2040)
Характеристика на услугата:

Заявление се подава в Центъра за административно обслужване (ЦАО), с адрес: бул. „България“ №12 на  гише № 4 всеки работен ден от 8,30 до 17,30 ч.
Служителят проверява самоличността и регистрира заявената услуга в електронната система за документооборот. Извършва се проверка в акта за граждански брак за вписан режим на имуществени отношения. Вписва се избраният режим и се уведомява Агенция по вписванията.
     
Правно основание:
чл.19, ал.2 и 3 от Семейния кодекс
      
Резултат:
Вписване на избор или  промяна на режим на имуществени отношения в акта за граждански брак и Агенция по вписванията.

Необходими документи:
  1. Документ за самоличност / нотариално заверено пълномощно при искане от друго лице.
  2. Удостоверение за сключен брачен договор от нотариус/Декларация за разделност.
 
Такса: не се таксува 
Телефони за връзка: 0559/ 29151, 0882003374 , 0882003193.    
Срок за изпълнение: до 2  дни.
Срок на действие: безсрочно. 
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата: Кмет на община.
Електронен адрес за предложения : karnobat@mail.bg
Ред и срокове за обжалване на административния акт:                                   
Индивидуалните административни актове, издадени от Кмета на общината, могат да бъдат обжалвани по административен ред пред Областния управител на област Бургас или директно по съдебен ред пред Административен съд – Бургас, по реда на  Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок след съобщаването. В 3-дневен срок Кметът на  общината е длъжен да окомплектова и изпрати до Административен съд Вашата жалба, цялата преписка, включително и оспорвания акт, като Ви уведоми за това.

Технологична карта

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Търсене
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен