ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
ГРАО

АО-06 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път. (Уникален идентификатор на административната услуга-2034)
Характеристика на услугата:
 
        При необходимост от препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път заинтересованото лице подава Искане в Центъра за административно обслужване (ЦАО) с адрес: бул. „България“ №12, на гише № 4 и гише № 5 всеки работен ден от 8,30 до 17,30 ч.
        Служителят проверява самоличността, регистрира заявената услуга в електронната система за документооборот и предоставя писменото искане на заявителя, който го подписва и заплаща дължимата такса на  каса в ЦАО.
         За актовете, съставени от 2000 г. досега, подписани с електронен подпис, препис-извлечение се издава от всяка общинска администрация, разполагаща с НБД „Население”.
         Издава се препис-извлечение от акта за смърт и се връчва на заявителя.
        
Услугата може да бъде заявена и по един от следните начини:
  1. Изтеглете искането за издаване на удостоверението и го попълнете. Изпратете го по електронна поща на адрес karnobat@mail.bg или обикновена поща на адреса на Община Карнобат като посочите по какъв начин ще получите удостоверението: лично, чрез определено от вас лице, по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор.
  2. Попълнете искането и го изпратете чрез общинската администрация на населеното място, в което се намирате, заедно с документ за платена такса за услугата по банков път. Получаването може да стане чрез  администрацията, пред която сте подали искането.
  3. Използвайте портала за електронни административни услуги на Община Карнобат на адрес karnobat.acstre.com, през който можете да заявите услугата с персонален електронен подпис, да приложите документ за плащане и получите удостоверение,  подписано с електронен подпис от служител.
Правно основание: чл. 88, ал.1, т. 3, във връзка с чл. 40, ал.1, изр. второ от Закона за гражданската регистрация; Наредба за определянето и  администрирането на  местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат.                                            
 
Резултат:
      Издаване на  препис-извлечение от акт за смърт .
 
Необходими документи:
 
    1. Документ за самоличност на пряк наследник.
  1. Нотариално заверено пълномощно при искане от друго лице
     
    Такса: 3,00 лв.
Заплаща се в брой на каса  в ЦАО или
по  банкова сметка  IBAN – BG48CECB979084G9563600
                                  ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  АД - КЛОН БУРГАС
                                  BIC - CECBBGSF                               
                                  ВИД  ПЛАЩАНЕ – 448007
При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на административната услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към      заявлението.
Телефони за връзка: 0559/ 29151, 0882003374 , 0882003193.
 
  Срок за изпълнение: веднага 
  Срок на действие: безсрочно. 
  Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата: Кмет на община.
  Електронен адрес за предложения : karnobat@mail.bg
  Ред и срокове за обжалване на административния акт:                           
Индивидуалните административни актове, издадени от Кмета на общината, могат да  бъдат обжалвани по административен ред пред Областния управител на област Бургас или директно по съдебен ред пред Административен съд – Бургас, по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок след съобщаването. В 3-дневен срок Кметът на общината е длъжен да окомплектова и изпрати до Административен съд Вашата жалба, цялата преписка, включително и оспорвания акт, като Ви уведоми за това.

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Търсене
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен