ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
ГРАО

АО-07 Издаване на удостоверение за липса на съставяне на акт за гражданско състояние / акт за раждане или акт за смърт/ (Уникален идентификатор на административната услуга-2038)
 Характеристика на услугата:
 
         Искане се подава в Центъра за административно обслужване (ЦАО) с адрес: бул. „България“ №12, на гише № 4 и гише № 5 всеки работен ден от 8,30 до 17,30 ч.
         Служителят проверява самоличността, регистрира заявената услуга в електронната система за документооборот и предоставя писменото искане на заявителя, който го подписва.
         Извършва се проверка в регистрите за гражданско състояние и регистрите за населението и ако липсва съставен акт се издава удостоверение.
         
Услугата може да бъде заявена и по един от следните начини:
  1. Изтеглете искането за издаване на удостоверението и го попълнете. Изпратете го по електронна поща на адрес karnobat@mail.bg или обикновена поща на адреса на Община Карнобат като посочите по какъв начин ще получите удостоверението: лично, чрез определено от вас лице, по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор.
  2. Попълнете искането и го изпратете чрез общинската администрация на населеното място, в което се намирате, заедно с документ за платена такса за услугата по банков път. Получаването може да стане чрез  администрацията, пред която сте подали искането.
Правно основание: чл. 88, ал.4 и чл.24, ал.1 от Закона за гражданската регистрация, Наредба РД-02-20-09 за функциониране на единната система за гражданска регистрация. чл.110, ал.1, т.3 от Закона за местните данъци и такси; Наредба за определянето и  администрирането на  местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат.                                 
      
Резултат:
Издаване на  удостоверение за липса на съставяне акт за гражданско състояние.
      
Необходими документи:
    1. Документ за самоличност на лицето или на наследник при починало лице.
  1. Нотариално заверено пълномощно при искане от друго лице.
       Такса: 3,00 лв.
  Заплаща се в брой на каса  в ЦАО или    
  по  банкова сметка   IBAN – BG48CECB979084G9563600
                                     ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  АД - КЛОН БУРГАС
                                     BIC - CECBBGSF                                  
                                     ВИД  ПЛАЩАНЕ – 448007
При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на   административната услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението.
Телефони за връзка: 0559/ 29151, 0882003374 , 0882003193.     
        Срок за изпълнение: 7 дни. 
        Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата: Кмет на община.
        Електронен адрес за предложения : karnobat@mail.bg
        Ред и срокове за обжалване на административния акт:                                 
Индивидуалните административни актове, издадени от Кмета на общината, могат да  бъдат обжалвани по административен ред пред Областния управител на област Бургас или директно по съдебен ред пред Административен съд – Бургас, по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок след съобщаването. В 3- дневен срок Кметът на  общината е длъжен да окомплектова и изпрати до Административен съд Вашата жалба, цялата преписка, включително и оспорвания акт, като Ви уведоми за това.  

Технологична карта

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Търсене
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен