06.02.2023
 ОБЯВЛЕНИЕ  Община Карнобат, на основание чл.127, ал.1  от ЗУТ уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за провеждане на процедура по обществено обсъждане на проект за изменение на Общия устройствен план на община Карнобат. С решение № 307.I от 31.03.2022 г.,  Общински съвет - Карнобат разрешава изработването на проект за изменение на ОУП на община Карнобат в обхват на: поземлен имот с идентификатор 35625.226.1 по КК и...

01.02.2023
Настоящата програма отразява намеренията на Община Карнобат за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023 година. Съставена е съгласно изискванията на Закона за общинската собственост и чл.2 ал.2 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество– собственост на Община Карнобат. ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 година

01.02.2023
ОБЯВЛЕНИЕ Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед №РД-62/31.01.2023 г. на Кмета на община Карнобат, с която на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ е допуснато да се изработи  проект за изменение на ПУП-ПР (план за регулация) за УПИ ІХ-255 и УПИ VІ-254, в кв.10 по плана на с.Добриново, община Карнобат. ОБЯВЛЕНИЕ Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, съобщава, че е...

31.01.2023
ОБЯВЛЕНИЕ Община Карнобат, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че с Решения №438.1 и № 438.2 от 26.01.2023г.  Общински съвет – Карнобат РАЗРЕШАВА едновременно: изработването на проект за „Изменение на Общия устройствен план на община Карнобат и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 77089.310.317, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Хаджиите, община Карнобат, с цел промяна на устрайствената зона от „земеделска“ в Пп „предимно производствена“...

26.01.2023
Изработен проект за ПУП-ПЗ за допълващо застрояване и РУП за допълващо застрояване за ограничена територия.

26.01.2023
Изработен проект за ПУП-ПЗ за допълващо застрояване и РУП за допълващо застрояване за ограничена територия


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Eлка Ширлетова и Росен Рахнев

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Янка Христова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Дияна Христова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Андон Иванов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Димитър Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Станка Станкова и Иванка Желева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Българска Етнографска Кулинарна Съкровищница


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Рамадан Еминов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Гюлназ Ибиш


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Кунчо Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стефан Геризовски


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Детелина Пехливанова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Даниел Геризовски


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Петър Пехливанов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Мария Вергиева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Антония Вергиева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Десислава Цанкова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Христинка Маринова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Живко Макелов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Праматаров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Николинка Желева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Иванов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Дечо Манев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Янка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стоян Минчев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Нуман Гюлер


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Ивелина Маринова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Жейка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Константин Костов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Савко Димов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стоян Минчев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Станка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Емануела Ганчева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Кристина Ганчева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Златка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Евгений Георгиев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Веселин Койчев