ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Устройство на територията

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на скици за недвижими имоти (Уникален идентификатор на административната услуга - 2027)

ЗАЯВЛЕНИЕ за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж (Уникален идентификатор на административната услуга - 2054)

ЗАЯВЛЕНИЕ за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот (Уникален идентификатор на административната услуга - 2082)

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ НА СТРОЕЖ (Уникален идентификатор на административната услуга – 2084)

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за търпимост на строеж (Уникален идентификатор на административната услуга - 2084)

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за строеж (Уникален идентификатор на административната услуга - 2112)

ЗАЯВЛЕНИЕ за одобряване на подробен устройствен план (Уникален идентификатор на административната услуга - 2117)

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО (Уникален идентификатор на административната услуга – 2119)

ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство (Уникален идентификатор на административната услуга - 2119)

ЗАЯВЛЕНИЕ за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план (Уникален идентификатор на административната услуга - 2120)ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРНОБАТ
Търсене
АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен