ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Състояние на въздуха
На територията на община Карнобат няма постоянно действащи стационарни пунктове за контрол на атмосферния въздух. От 2000 г. са организирани два пункта, разположени в гр. Карнобат и обслужвани от мобилната имисионна лаборатория на РИОСВ – гр. Стара Загора. Анализирането се извършва два пъти годишно по едно денонощие на пункт.

През периода 19.06.2000 г. до настоящия моментдва пъти годишно се извършва замерване в района на гр. Карнобат, с помощта на мобилна автоматична станция, са проследени концентрациите в динамиката на следните инградиенти: озон, въглероден оксид, серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, прах, сероводород и амоняк и шест метеорологични фактора: атмосферно налягане, посока и скорост на вятъра, температура и влажност на въздуха, роза на ветровете и слънчевото греене.

Направеното обследване на атмосферния въздух в гр. Карнобат през м. юни 2000г. не дава данни за превишаване на пределно допустимите концентрации на показателите: озон, въглероден оксид, азотен оксид, азотен диоксид, сероводород, амоняк и серен диоксид.

На основание чл.27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/, ДВ бр.45 от 1996г.; чл.31 и чл.32 на Наредба №7 от 03.05.1999г.за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух /КАВ/, ДВ бр.45 от 1999г., писмо на РИОСВ-Бургас вх.№ 2421/29.10.2001г. и задание на община Карнобат е разработена Комплексна програма за намаляване на емисиите на замърсители и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в района на община Карнобат. Комплексната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух е приета от Общински съвет гр.Карнобат на Шестнадесетото заседание на Общински съвет гр.Карнобат проведено на 31.03.2005г.

Основната цел на програмата е намаляване нивото на замърсяване с прах и ФПЧ. Тази цел е в съответствие със стратегическата цел на община Карнобат за опазване и предотвратяване на замърсяването на околната среда по всички компоненти и фактори на въздействие, с оглед намаляване на риска за здравето на населението, опазване на природните и културни ценности от вредни въздействия, както и предотвратяване на опасности и щети при изменение качеството на въздуха в резултат на различни дейности.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРНОБАТ
Търсене
АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен