Сдружение "Управление на отпадъците"

Дата на публикуване: 12.07.2017 16:50
„Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Бургас“ е учредено по реда на Закона за управление на отпадъците на събрание, проведено на 16.10.2014г. в гр. Бургас от Общините Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие,Средец, Сунгурларе и Руен и има предмет на дейност управление на регионалната система за управление на отпадъците в региона.

Седалище и адрес на управление: Община Бургас, гр. Бургас, ул. "Александровска "26, тел. и ф. 056 843 891,
Председател на УС: Димитър Николов - кмет на Община Бургас
Членове - учредители на Сдружението са общините: Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе.

Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел с общественополезна дейност и е учредено с Протокол от 01.02.2006г., регистрирано в Бургаски окръжен съд №892/2006г.

Цели на Сдружението:


1. Разработва и осъществява съвместни проекти и инициативи, допринасящи за опазване на околната среда в региона.

2. Подпомага за въвеждането  и изпълнението на национални и европейски  цели за кръгова ресурсна икономика, ефективно използване на ресурсите,  опазване на околната среда и подобряване качеството на живот.

3. Подпомага общините, членове на Сдружението в прилагане  на общински и регионални програми за управление на отпадъците;

4. Повишава ефективността и прозрачността при осъществяване дейността на общините в областта на управление на отпадъците, чрез разширяване и стимулиране участието на гражданите в местното самоуправление;

5. Осъществява контакти и взаимодействие със сродни организации в страната и чужбина, чиято дейност е свързана с проблемите за опазване на околната среда;

6. Подпомага разработване на стратегия и регионална програма за управление на отпадъците в регион Бургас, които да осигуряват екологични и икономически устойчиви услуги за населението на общините членки, както и определяне на отговорностите на общините, участващи в регионалната система;

7. Подпомагат общините при изпълнение на ангажиментите им, произтичащи в сферата на управление на отпадъците, проучване и оценка на възможните алтернативи за подобряване управлението на отпадъците на  регионалната система.

Протокол РСУО - 27.05.2021 г.
Протокол РСУО - 28.08.2019 г.
Протокол РСУО - 21.06.2017 г.

Наименование Брой тегления
protokol-os-rsuo-27052021.pdf 507 Изтегли документ с име "protokol-os-rsuo-27052021.pdf"

Търсене