19.05.2022
На основание чл. 62а, ал, 1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение — каптиран извор „Трите клюнки”, находящо се в поземлен имот с идентификатор ПИ 67920.61.177 по КККР на с. Соколово, общ, Карнобат, обл. Бургас. Добиваните водна количества ще...

17.05.2022
                                                                              ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА               Община Карнобат открива процедура за избор на членове на Съвета на децата.            Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2003г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила...

09.05.2022
Във връзка с отправено искане по чл. 140, ал. 1 ЗУТ от Соня Господинова Врънгова, с постоянен адрес: гр. Бургас, ул. „Китен” № 26А, кв. „Ветрен”, община Бургас, област Бургас за извършване на административна услуга, определена като издаване на виза за проучване и проектиране и предвид хипотезата на чл. 140, ал. 3 ЗУТ с настоящото в качеството Ви на заинтересувано лице по чл. 131, ал.1,...

20.04.2022
ОБЯВЛЕНИЕ Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, съобщава, че  е издадена Заповед №РД-175/07.04.2022 г. на Кмета на община Карнобат, с която  на основание чл.134, ал.1, във връзка с чл.134, ал.3   от  ЗУТ и Решение № 309 на Общински съвет – гр. Карнобат от 31.03.2022г. е допуснато да се изработи  проект за изменение на ОУП на Община Карнобат  и изработване на ПУП-ПРЗ в обхват на...

19.04.2022
На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), Община Карнобат уведомява всички заинтересувани лица във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Извършване на дейности по третиране на текстилни отпадъци и употребявани дрехи на площадка за дейности с отпадъци в...

15.04.2022
На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), Община Карнобат уведомява всички заинтересувани лица във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Самостоятелно водоснабдяване от подземни води за напояване на съществуващи трайни земеделски култури – трайни насаждения, чрез съществуващо водовземно...2022 година

Карнобатски глас - брой 19 - 16.05.2022 г. - 22.05.2022 г.

Карнобатски глас - брой 18 - 09.05.2022 г. - 15.05.2022 г.


Карнобатски глас - брой 17 - 02.05.2022 г. - 08.05.2022 г.


Карнобатски глас - брой 16 - 25.04.2022 г. - 01.05.2022 г.


Карнобатски глас - брой 15 - 18.04.2022 г. - 24.04.2022 г.


Карнобатски глас - брой 14 - 11.04.2022 г. - 17.04.2022 г.


Карнобатски глас - брой 13 - 04.04.2022 г. - 10.04.2022 г.


Карнобатски глас - брой 12 - 28.03.2022 г. - 03.04.2022 г.


Карнобатски глас - брой 11 - 21.03.2022 г. - 27.03.2022 г.


Карнобатски глас - брой 10 - 14.03.2022 г. - 20.03.2022 г
.

Карнобатски глас - брой 09 - 07.03.2022 г. - 13.03.2022 г.


Карнобатски глас - брой 08 - 28.02.2022 г. - 06.03.2022 г.


Карнобатски глас - брой 07 - 21.02.2022 г. - 27.02.2022 г.


Карнобатски глас - брой 06 - 14.02.2022 г. - 20.02.2022 г.


Карнобатски глас - брой 05 - 07.02.2022 г. - 13.02.2022 г.


Карнобатски глас - брой 04 - 31.01.2022 г. - 06.02.2022 г.


Карнобатски глас - брой 03 - 24.01.2022 г. - 30.01.2022 г.


Карнобатски глас - брой 02 - 17.01.2022 г. - 23.01.2022 г.


Карнобатски глас - брой 01 - 10.01.2022 г. - 16.01.2022 г.


АрхивНаименование Брой тегления
2022-19.pdf 51 Изтегли документ с име "2022-19.pdf"
2022-18.pdf 77 Изтегли документ с име "2022-18.pdf"
2022-17.pdf 75 Изтегли документ с име "2022-17.pdf"
2022-16.pdf 106 Изтегли документ с име "2022-16.pdf"
2022-15.pdf 167 Изтегли документ с име "2022-15.pdf"
2022-14.pdf 193 Изтегли документ с име "2022-14.pdf"
2022-13.pdf 268 Изтегли документ с име "2022-13.pdf"
2022-12.pdf 357 Изтегли документ с име "2022-12.pdf"
2022-11.pdf 528 Изтегли документ с име "2022-11.pdf"
2022-10.pdf 558 Изтегли документ с име "2022-10.pdf"
2022-09.pdf 648 Изтегли документ с име "2022-09.pdf"
2022-08.pdf 644 Изтегли документ с име "2022-08.pdf"
2022-07.pdf 720 Изтегли документ с име "2022-07.pdf"
2022-06.pdf 711 Изтегли документ с име "2022-06.pdf"
2022-05.pdf 1029 Изтегли документ с име "2022-05.pdf"
2022-04.pdf 1075 Изтегли документ с име "2022-04.pdf"
2022-03.pdf 1035 Изтегли документ с име "2022-03.pdf"
2022-01.pdf 1259 Изтегли документ с име "2022-01.pdf"
2022-02.pdf 1056 Изтегли документ с име "2022-02.pdf"
KG_Arh2021.rar 1184 Изтегли документ с име "KG_Arh2021.rar"
KG_Arh2020.rar 11153 Изтегли документ с име "KG_Arh2020.rar"

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Eлка Ширлетова и Росен Рахнев

Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Янка Христова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Дияна Христова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Андон Иванов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Димитър Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Станка Станкова и Иванка Желева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Българска Етнографска Кулинарна Съкровищница


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Рамадан Еминов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Гюлназ Ибиш


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Кунчо Димитров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стефан Геризовски


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Детелина Пехливанова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Даниел Геризовски


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Петър Пехливанов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Мария Вергиева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Антония Вергиева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Десислава Цанкова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Христинка Маринова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Живко Макелов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Праматаров


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Николинка Желева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Иван Иванов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Дечо Манев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Янка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стоян Минчев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Нуман Гюлер


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Ивелина Маринова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Жейка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Неизвестен извършител


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Константин Костов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Савко Димов


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Стоян Минчев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Станка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Емануела Ганчева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Кристина Ганчева


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Златка Иванова


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Евгений Георгиев


Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК до Веселин Койчев