Екология

Дата на публикуване: 16.08.2018 12:06
Ползата от разделното събиране на отпадъци от опаковки е очевидна – пазим природата чиста и пестим ценни ресурси. От това печелим всички – ние, нашите семейства, съгражданите ни. Ето защо всеки един от нас трябва да се включи в този процес. Особено голяма е отговорността на търговските обекти, които ежедневно генерират отпадъци от опаковки.

Уведомяваме ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради в населените места на територията на Община Карнобат, че разделното събиране на отпадъците от опаковки по закон е задължително за всеки търговски обект.

Чл. 33, ал.2 от Закона за управление на отпадъците (в сила от 1.01.2013г. – ДВ, бр.53 от 2012г.) въведе задължително изискване за разделно събиране на отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали на територията на административни, търговски, стопански и производствени обекти.
Съгласно чл. 33, ал.4 от Закона за управление на отпадъците, ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради в населените места са длъжни да събират разделно отпадъците от опаковки и да ги предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ и/или да сключат договор с организация по оползотворяване.
На територията на община Карнобат – в гр.Карнобат, в с.Екзарх Антимово и в с.Кликач има въведена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки с цветни контейнери тип „Иглу”: сини контейнери – за събиране на хартиени и картонени опаковки; жълти контейнери – за събиране на пластмасови и метални опаковки и зелени контейнери – за събиране на стъклени опаковки.

На основание чл. 33 от Закона за управление на отпадъците, ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради на територията на община Карнобат, следва да използват най-близко разположените цветни контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки и/или да сключат договор с организация по оползотворяване. Задължително отпадъците да се изхвърлят в цветните контейнери сгънати /смачкани, според вида им, а не да се поставят до съответния контейнер. При установяване на нарушения се налага административно наказание.
 
 
СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме физическите и юридическите лица на територията на Община Карнобат, че строителни отпадъци и земни маси, при извършване на строително-ремонтни дейности, се приемат на Претоварната станция за отпадъци – гр.Карнобат.

Транспортирането на строителните отпадъци и земни маси става след подаване на заявление по образец в Центъра за административно обслужване на Община Карнобат, с адрес: бул. „България“ № 12, гр.Карнобат или на самата Претоварна станция и издаване на разрешително. Разрешителното е в сила до приключване на строително-ремонтните дейности на съответния обект.

На основание т.60 а) и е) от Приложение 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Карнобат, допълнена с Решение № 407/21.09.2018 г. на Общински съвет – гр.Карнобат, се определя такса в размер на 1,00 лв/тон за земни маси и 14,64 лв/тон строителен отпадък. Таксата се заплаща след постъпване на отпадъците на ПСО – гр.Карнобат и издаване на документ за количеството отпадък.

На основание чл. 78, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) следва да се извърши регистрация по чл. 35, ал. 3 от ЗУО за издаване на регистрационен документ за извършване на дейност по транспортиране (събиране и транспортиране) на отпадъци.

Физическите и юридически лица са длъжни да спазват разпоредбите за обезвреждане на строителни отпадъци и земни маси в определените за това места.

На територията на община Карнобат се забранява нерегламентираното изхвърлянето на земни маси и строителни отпадъци, както и на други видове отпадъци, на места за обществено ползване, на общински терени, покрай пътища, речни корита, дерета и др. При установяване на нарушения се налага административно наказание.

 
 
 
 
 
 

  1. Екология - Текуща страница

Търсене