ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
"Енергийна ефективност" в Периферните райони 2
Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони - 2” по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР.
Община Карнобат е бенефициент по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма Региони в растеж 2014 – 2020 г. по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони - 2”. Дейностите по настоящата процедура ще се осъществяват на територията на град Карнобат, като се предвижда чрез нея да продължат инвестициите за повишаване на енергийната ефективност в обществени и жилищни сгради.
Специфична цел „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система“ на Приоритетна ос 2 ще се изпълнява чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на общините – конкретни бенефициенти по приоритетна ос 2, за изпълнението на проекти за енергийна ефективност на жилищни сгради. Общините осъществяват подбор на обектите на интервенция - жилищни сгради на тяхна територия, които могат да получат подкрепа за енергийно обновяване в рамките на проект(и), финансиран(и) от ОПРР 2014-2020. Крайните ползватели на помощта са собственици на жилища в многофамилни жилищни сгради.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРНОБАТ
Търсене
АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен