ПРОГРАМИ

Дата на публикуване: 05.12.2019 10:31

Проект на Общинска краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Карнобат за периода 2023 – 2026 г. - публикувано на 04.08.2023г.

Мотиви за приемане на Общинска краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Карнобат за периода 2023 – 2026 г. - публикувано на 04.08.2023г.

Мотиви за приемане (ПУГМ) на град Карнобат -  публикувано на 05.07.2023
Окончателен план за устойчива градска мобилност (ПУГМ) -  публикувано на 05.07.2023

Годишен отчет ЗЕЕ - 2022 г.
Годишен отчет ЗЕВИ - 2022 г.

ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2029 г.


ОБЩИНСКА КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г.

Годишен отчет ЗЕВИ - 2019 г.
Годишен отчет ЗЕВИ - 2020 г.

Мотиви за приемане на Общинска краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Карнобат за периода 2019 – 2022 г. и на Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Карнобат за периода 2019 – 2029 г. - публикувано на 06.12.2019 г.


Общински план за развитие 2014 - 2020 г.

ИПГВР

Програма за Енергийна ефективност 2017-2020 г.

Търсене