ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Полезни изкопаеми
Полезни изкопаеми

Общината е бедна на полезни изкопаеми. Разкрити са кариери за строителни материали с местно и регионално значение:

1. Пясък - кариерата се намира северно от яз."Церковски", почти непосредствено до брега, на около 2-3 км югоизточно от с. Венец. Добивният пласт е представен от плиоценски материали. Теренът е зает от ниви.
2. Торф - намира се в блатната територия югозападно от с. Венец, на около 1 км, на площ около 6 кв.км. Засега неизползвани.
3. Глини - под торфа се намира пласт глина. Други две находища има открити около гр. Карнобат.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРНОБАТ
Търсене
АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен