Горски фонд

Дата на публикуване: 29.03.2012 15:37
Гори

Горско-дървесната растителност е съставена от листопадни широколистни гори - чисти и смесени гори от благун, цер, космат дъб и келяв габър. Върху заливните тераси и крайбрежните земи на реките и потоците се срещат смесени насаждения от ясен, бряст, обикновен габър, цер, клен и заедно с тях върба и топола. Върху хълмистия релеф и върху силно разчленени хълмисти склонове с канелени горски почви се срещат смесени гори.

Горския фонд - 76 642 дка от територията - се стопанисва и експлоатира от Държавно лесничейство гр. Карнобат.

Главното предназначение на горите е за производство на дървен материал и защитно-водоохранно. От цялата горска площ, залесената е 76,8 %. В по-голямата си част горите са млади. От залесената площ 48 215 дка са естествени насаждения, а 10 654 дка са изкуствени насаждения. Със стопанско предназначение са 58 140 дка, със специално - 724 дка и горски пасища - 5 376 дка.

В полския район естествената горска растителност е изместена от културна /селскостопанска/. Наред с разнообразната горска и културна растителност на територията на общината се срещат както в планинския, така и в полския район много и разнообразни билки, които имат приложение във фармацевтичната промишленост и медицината за билколечение. В района повсеместно са разпространени: шипка, глог, коприва, глухарче, змийско мляко, трън, маточина, живовляк, лайка, бял равнец, мента, мащерка, риган, иглика, жълт кантарион, липа, орех. За гъбарството значение имат манатарката и пачият крак.

Търсене