ИПГВР

Дата на публикуване: 21.01.2015 13:58

Същност на ИПГВР

ИПГВР е дългосрочен практически ориентиран документ, въз основа на който ще се предоставя европейско финансиране за програмния период 2014 - 2020 г. В този смисъл, документът ще бъде основен инструмент за финансиране на бъдещите проекти на града.

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Карнобат

ИПГВР на град Карнобат се разработва в рамките на „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Карнобат“, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013 "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II", приоритетна ос 5 "Техническа помощ", операция 5.3 "Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР" на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013г.

Общата цел на настоящият проект е да се разработи реалистичен и ефективен Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Карнобат, чрез който да се осигури необходимата планова основа за развитието на града през  програмен период  2014-2020 г.

Чрез ИПГВР на гр. Карнобат ще се анализират и адресират основните нужди на града в пространствено-функционален и социално-икономически аспект, като се приложи  реалистична стратегическа рамка,която да  предложи адекватни мерки за устойчиво преодоляване на проблемите на града и постигане на растеж и развитие.

Специфичните цели на проекта са:

- Създаване на необходимата организационна среда за ефективно разработване на ИПГВР на гр. Карнобат;
- Извършване на оценка на нуждите и очакванията на местната общност по отношение развитието на града в периода 2014-2020г.;
- Осигуряване на необходимата информационна основа за разработване на плановия документ;
- Постигане на максимална степен конкретност и пространствена адресация на проблемите и интервенциите, предназначени за тяхното разрешаване.
- Създаване на благоприятни условия за развитие на град Карнобат, чрез открит, прозрачен и публичен процес на планиране, чрез които да се конкретизират мерки и проекти за реализация на дългосрочните цели за развитието на града;
- Идентифициране и проучване на приложимостта на иновативни подходи за финансиране и реализация на проектите в ИПГВР, включително публично-частни партньорства и механизми на финансовия инженеринг, предвидени в новите инициативи за устойчиво градско развитие на ЕС и в националното и европейско законодателство;
- Постигане на синергичен ефект между ИПГВР – Карнобат и съществуващите стратегически планови и устройствени документи за интегрирано устойчиво регионално и местно развитие.

Разработването на ИПГВР включва:

- Определяне  на заинтересованите страни, оценка и анализ на нуждите и очакванията от бъдещият ИПГВР.
Изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в пространствено, функционален, социално-икономически и екологичен план на градската територия, както и анализ на осигуреността на територията на гр. Карнобат с действащи устройствени планове/схеми.
- Формулиране на реалистична Визия за развитието на града с хоризонт 2020 г. и нейното адекватно комуникиране сред заинтересованите страни.
- Формулиране на ефективна стратегическа рамка на  ИПГВР (стратегически цели,приоритети, мерки и конкретни проекти).
Изготвяне на Матрица - бюджет на индикативния списък на проектите и дейностите в ИПГВР.
- Разработване на механизъм за прилагане на плана, неговото наблюдение, контрол и актуализация.

 

Окончателен проект на Интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Карнобат


Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Презентация от проведено обществено обсъждане за визия на град Карнобат - 02.10.2014 г.

Презентация от проведени Фокус групи на 04.08.2014 г.Визия за развитие на град Карнобат за периода 2014 - 2020 г.

Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация


Анкетно проучване

Проектни предложения

Попълни анкета

Покана за обществено обсъждане на окончателен проект на ИПГВР

Обява

Методически насоки за разработване на ИПГВР за градове от ниво 4

Обобщена справка с анализ - РИОСВ


Търсене