ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Правомощия на Общинския съвет
ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ


Основните решения се вземат от органа на местно самоуправление – Общинския съвет. Той се състои от 29 общински съветници, избрани чрез пропорционални избори. Представлява се от председател, който го администрира. Към него функционират 6 постоянни , които подготвят решенията на съвета по различните въпроси. Общинският съвет контролира работата на кмета чрез поставяне на питания и чрез отчети.

І. КОНСТИТУТИВНИ с тях се създава възможност общинския съвет да:
• Създава постоянни и временни комисии и избира техни членове;
• Одобрява структурата на общинската администрация по предложение на кмета;
• Избира и освобождава председателя на общинския съвет;
• Избира и освобождава кметовете на райони в градовете с районно делене;
• Създава райони и кметства по ред определени със закон;
• Създава служби на общинската администрация в отделни райони, кметства, населени места и да определя функциите им;
• Избира обществен посредник;

ІІ. ФИНАНСОВИ И СТОПАНСКИ - Общинския съвет:
• Приема и изменя годишния бюджет на общината,осъществява контрол и приема отчет за изпълнението му;
• Определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете.
• Определя размера на местните такси и цените на услугите;
• Приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства;
• Приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество;
•  Приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми и за имитиране на облигации по ред определен със закон;

ІІІ.ОРГАНИЗАЦИОННО - АДМИНИСТРАТИВНИ И ТЕРИТОРИАЛНИ:

• Приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
• Приема решения за участие на общината в сдружения на местните власти и определя представителите на общината в тях;
• Одобрява символ и печат на общината;
• Удостоява с почетно гражданство български и чужди граждани;
• Обсъжда и приема решения по предложения на органите на административно –териториалните единици в общината;
• Предлага административно- териториални промени, засягащи територията и границите;
• Приема решения за именуване и преименуване на улици, площади и др.
• Приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения на територията на общината или за части от нея при условията на Закона за устройство на територията;

ІV. СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКИ:

• Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината;
• Определя изискванията за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологични, исторически, социални и др. особености на общината;
• Приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управление на дарено имущество;

Основна форма на дейност на общинския съвет са заседанията. Заседанията на съвета са публични.

КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

1. Комисия по общинска собственост и устройство на територията
2.Комисия по икономическа и инвестиционна политика , бюджет и финанси
3.Комисия по благоустрояване, комунална дейност, транспорт и екология
4.Комисия по здравеопазване и социални дейности
5.Комисия по образование, наука, работа с децата, младежта , спорта и туризма
6.Комисия по култура, културно наследство, вероизповедания и средства за масова информация
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРНОБАТ
Търсене
АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен