План за интегрирано развитие на Община Карнобат 2021-2027 г.

Дата на публикуване: 14.09.2021 10:33
В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие и в съответствие с Методическите указания за разработване на стратегическите документи за регионално развитие Община Карнобат изготви „План за интегрирано развитие на община Карнобат (ПИРО) за периода 2021-2027 г.”.

Планът за интегрирано развитие на община Карнобат (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите седем години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на общината – землищата на град Карнобат и всичките 30 села. Определени са зони за прилагане на интегриран подход при осъществяване на инициативи и проекти за преодоляване на съществуващите дефицити; за подкрепа на наличните потенциали; и за рационално използване на възможностите за създаване на партньорства за развитие на конкретни територии. Планът за интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година.

Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Карнобат е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. ПИРО е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югоизточен район от ниво 2 и действащия общ устройствен план на общината.

Планът за интегрирано развитие на община Карнобат 2021 - 2027 г. е приет с Решение № 221 на Общинския съвет от 02.09.2021 г.
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПИРО 2021 - 2027 ГОДИНА

Наименование Брой тегления
PIRO_2021_2027.pdf 1674 Изтегли документ с име "PIRO_2021_2027.pdf"
  1. План за интегрирано развитие на Община Карнобат 2021-2027 г. - Текуща страница
  2. Правила за подпомагане на семействата с репродуктивни проблеми

Търсене