Питания


08.06.2020
ОТНОСНО: Прилагане на чл.44 ЗМДТ по отношение на техника придобивана по Закона за регистрация и контрол на земеделска горска техника Уважаеми, г-н Димитров,Във връзка с необходимостта от подобряване на събираемостта и увеличаване на постъпленията от местни данъци на територията на община Карнобат бих желал да получа отговор на следните въпроси: 1. Събира ли се от Община Карнобат Данък при възмездно придобиване на имущество представляващо земеделска и горска...

08.06.2020
Въпрос: Във връзка с широкия обществен интерес относно замърсяването на улиците с животински изпражнения и спазването на Наредба № 13 на Община Карнобат, ние общинските съветници от Коалиция БСП за България, искаме да Ви зададем няколко въпроса: 1.Колко са регистрираните ППС с животинска тяга на територията на гр. Карнобат и общината за периода 01.12.2009 г. - 31.12.2019 г., като за целта искаме да се запознаем...

08.06.2020
Въпрос: Във връзка с широкия обществен интерес ,относно дейността, щата и възнагражденията на личния състав на звеното по сметосъбиране, бихме искали да запознаете общинските съветници, а по такъв начин и гражданите на общината с общия брой служители, като бъде направена подробна разбивка, както следва: Длъжност, брой, брутно възнаграждение за всяка длъжност, преди 01.01.2020 г. и след 01.01.2020 г. Моля, да посочите ДМА-МПС, които са към...

08.06.2020
Въпрос: След проведена среща  с граждани - жители на кв. "Възраждане" в гр. Карнобат, и изразено от тях безпокойство за състоянието на квартала в момента, искам да ми отговорите на следния въпрос: Какво е виждането на ръководството на Община Карнобат,  за развитието на квартала  след подмяната на ВиК инсталацията? Във връзка с това Ви задавам и следните уточняващи въпроси: 1. В какви срокове се предвижда да се възстанови...

08.06.2020
Въпрос: Във връзка с широкия обществен интерес и многократно задаваните въпроси от граждани към мен, относно дейността, щата и възнаграждението на г-жа Теодора Кенова (съпруга  на общинския съветник Стефан Кенов), бихме искали да ни запознаете с отговорностите /според длъжностната й характеристика/ и брутното възнаграждение на въпросната служителка. Освен това, обяснете дали тя е заела мястото на човек, излязъл в пенсия или тази бройка в щата...

08.06.2020
ОТНОСНО: Инвестиционно предложение за благоустрояване на пространството между НЧ"Димитър Полянов" и Районен съд/изграждане на паркинг/ Въпрос: Уважаеми г-н кмете, Изминаха 2 месеца от гласуването на Бюджет 2020. На сесията бяха представени различни гледни точки относно облагородяването на горепосоченото пространство и в крайна сметка, лично Вие казахте, че паркинг няма да се строи. Изненадата ми бе голяма, когато видях поместено на сайта на Общината на 25.03.2020 г....

Търсене