Единен модел за заявяване и предоставяне на ЕУ

Дата на публикуване: 20.07.2020 11:44

ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ ЧРЕЗ: СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ МОЖЕТЕ ДА ЗАЯВИТЕ И ЧРЕЗ: ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


Заявяването на електронни административни услуги се извършва чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги.

Всички услуги, предоставяни от общински администрации са достъпни през Единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ в раздел „Централизирано заявяване“, подраздел „Услуги предоставяни от Общинска администрация“


За да използвате предоставените електронни услуги е необходимо да:

1. Имате инсталиран квалифициран електронен подпис (КЕП) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).

2. Притежавате профил в СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ.

3. Имате инсталирана програма Acrobat Reader.


Ако отговаряте на горните изисквания може да направите своя избор от електронните услуги, предоставяни от Община Карнобат.


 Направление Услуга УРИ
Административни услуги
"Селско стопанство и екология"
Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд 2006
Административни услуги
"Селско стопанство и екология"
Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения 2007
Административни услуги
"Селско стопанство и екология"
Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи 2086
Административни услуги
"Селско стопанство и екология"
Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци 2093
Административни услуги
"Селско стопанство и екология"
Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър 2122
Административни услуги
"Социални дейности"
Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии 2127
Административни услуги
"Търговия, туризъм, транспорт"
Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници по молба на неговия притежател 357
Административни услуги
"Търговия, туризъм, транспорт"
Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници 594
Административни услуги
"Търговия, туризъм, транспорт"
Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници 815
Административни услуги
"Търговия, туризъм, транспорт"
Вписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача 1229
Административни услуги
"Търговия, туризъм, транспорт"
Отписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача 1230
Административни услуги
"Търговия, туризъм, транспорт"
Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници 1442
Административни услуги
"Търговия, туризъм, транспорт"
Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение 2008
Административни услуги
"Търговия, туризъм, транспорт"
Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране 2012
Административни услуги
"Търговия, туризъм, транспорт"
Категоризация на места за настаняване 2047
Административни услуги
"Търговия, туризъм, транспорт"
Прекратяване на категория на туристически обект 2050
Административни услуги
"Търговия, туризъм, транспорт"
Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите 2069
Административни услуги
"Търговия, туризъм, транспорт"
Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя 2070
Административни услуги
"Търговия, туризъм, транспорт"
Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга 2087
Административни услуги
"Търговия, туризъм, транспорт"
Категоризация на заведения за хранене и развлечение 2088
Административни услуги
"Търговия, туризъм, транспорт"
Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект 2089
Административни услуги
"Търговия, туризъм, транспорт"
Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект 2123
Административни услуги
"Търговия, туризъм, транспорт"
Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници 2715
Административни услуги
"Търговия, туризъм, транспорт"
Регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости 3122
Административни услуги
"Търговия, туризъм, транспорт"
Прекратяване на действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници 3166
Административни услуги
"Търговия, туризъм, транспорт"
Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в разрешение за таксиметров превоз на пътници 3167
Административни услуги
„Зелена система“
Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар 1996
Административни услуги
„Зелена система“
Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии 2068
Административни услуги
„Кадастър“
Справки (устни и писмени) от кадастъра 2099
Административни услуги
„Кадастър“
Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър 2118
Административни услуги
„Кадастър“
Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство 2119
Административни услуги
„Кадастър“
Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план 2120
Административни услуги
„Контрол по строителството“
Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура 2097
Административни услуги
„Контрол по строителството“
Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването 2098
Административни услуги
„Местни данъци и такси“
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси 1998
Административни услуги
„Местни данъци и такси“
Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък 2014
Административни услуги
„Местни данъци и такси“
Издаване на удостоверение за декларирани данни 2071
Административни услуги
„Местни данъци и такси“
Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство 2091
Административни услуги
„Местни данъци и такси“
Издаване на копие от подадена данъчна декларация 2124
Административни услуги
„Местни данъци и такси“
Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина 2126
Административни услуги
„Местни данъци и такси“
Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства 2131
Административни услуги
„Местни данъци и такси“
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж 2393
Административни услуги
„Местни данъци и такси“
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване 2395
Административни услуги
„Местни данъци и такси“
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство 2396
Административни услуги
„Местни данъци и такси“
Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения 2834
Административни услуги
„Местни данъци и такси“
Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка 2878
Административни услуги
„Местни данъци и такси“
Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти  
Административни услуги
„Местни данъци и такси“
Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък
9415
Административни услуги
„Местни данъци и такси“
Заявление за заплащане на глоба по електронен път
9000
Административни услуги
„Местни данъци и такси“
Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежание на куче
9418
Административни услуги „Реклама“ Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи 2100
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес 1997
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние 2000
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне Издаване на удостоверение за наследници 2016
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина 2017
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението 2020
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне Възстановяване или промяна на име 2033
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път 2034
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 2036
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат 2037
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) 2038
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. 2039
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи 2040
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне Припознаване на дете 2053
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година 2056
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне Издаване на удостоверение за родените от майката деца 2057
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители 2058
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България 2073
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 2075
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне Издаване на удостоверение за раждане - дубликат 2076
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес 2079
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина 2080
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 2092
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година 2104
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес 2107
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне Издаване на удостоверение за правно ограничение 2108
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне Издаване на удостоверение за семейно положение 2109
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 2110
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес 2128
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне Промяна в актовете за гражданско състояние 2132
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението 2138
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство 2390
Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК) 2391
Административно-технически услуги "Общинска собственост" Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот 1988
Административно-технически услуги "Общинска собственост" Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти 1989
Административно-технически услуги "Общинска собственост" Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти 2021
Административно-технически услуги "Общинска собственост" Издаване на заповед за изземване на имот 2059
Административно-технически услуги "Общинска собственост" Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти 2081
Административно-технически услуги "Общинска собственост" Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост 2095
Административно-технически услуги "Общинска собственост"  Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение 2105
Административно-технически услуги "Общинска собственост" Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове 2470
Административно-технически услуги "Устройство на територията" Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа 1990
Административно-технически услуги "Устройство на територията" Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба 1991
Административно-технически услуги "Устройство на територията" Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите 1993
Административно-технически услуги "Устройство на територията" Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове 2001
Административно-технически услуги "Устройство на територията" Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините 2004
Административно-технически услуги "Устройство на територията" Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост 2005
Административно-технически услуги "Устройство на територията" Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти 2018
Административно-технически услуги "Устройство на територията" Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти 2023
Административно-технически услуги "Устройство на територията" Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени 2024
Административно-технически услуги "Устройство на територията" Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива 2025
Административно-технически услуги "Устройство на територията" Издаване на скици за недвижими имоти 2027
Административно-технически услуги "Устройство на територията" Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти 2043
Административно-технически услуги "Устройство на територията" Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж 2054
Административно-технически услуги "Устройство на територията" Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове 2060
Административно-технически услуги "Устройство на територията" Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект 2061
Административно-технически услуги "Устройство на територията" Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи 2063
Административно-технически услуги "Устройство на територията" Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти 2064
Административно-технически услуги "Устройство на територията" Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост 2078
Административно-технически услуги "Устройство на територията" Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот 2082
Административно-технически услуги "Устройство на територията" Издаване на виза за проектиране 2083
Административно-технически услуги "Устройство на територията" Издаване на удостоверение за търпимост на строеж 2084
Административно-технически услуги "Устройство на територията" Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ 2085
Административно-технически услуги "Устройство на територията" Издаване на разрешение за строеж 2112
Административно-технически услуги "Устройство на територията" Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока 2113
Административно-технически услуги "Устройство на територията" Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти 2114
Административно-технически услуги "Устройство на територията" Попълване/поправка на кадастрален план 2115
Административно-технически услуги "Устройство на територията" Одобряване на подробен устройствен план 2117
Административно-технически услуги "Устройство на територията" Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория 2062
Административно-технически услуги "Устройство на територията" Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти 2130
Административно-технически услуги "Устройство на територията"  Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях 2517
Административно-технически услуги "Устройство на територията"  Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве 2667
Административно-технически услуги "Устройство на територията" Издаване на разрешение за промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи 3179
Други административни услуги Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган 1994
Други административни услуги Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията 2784
Други административни услуги Предоставяне на достъп до обществена информация 2
Други административни услуги Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-3) 2133
Други административни услуги Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-2) 2134
Избори
29.10.2023
Вписване в избирателния списък по настоящ адрес 3303
Избори
29.10.2023
Вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия 3304
Избори
29.10.2023
Вписване в избирателния списък 3305
Избори
29.10.2023
Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък 3306
Избори
29.10.2023
Изключване от Списъка на заличените лица
3307
Избори
29.10.2023
Изключване от Списъка на заличените лица на избирател, заявил, че ще гласува извън страната 3308

Търсене