Новини


15.01.2022
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Карнобат уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че „ЗЕМЯ ЖИТОСВЯТ“ ЕООД има инвестиционно предложение: „Предприятие за преработка на биологични етерично-маслени култури в ПИ с идентификатор 36525.301.31“, гр.Карнобат /стопански двор/, община Карнобат“.

12.01.2022
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Карнобат уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че „Мела Инвест“ ЕООД има инвестиционно предложение: „Изграждане на склад за съхранение на биологични суровини и бетонова площадка, в ПИ 36525.301.23 /стопански двор/, гр. Карнобат“.

12.01.2022
На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на ”БУРГАСПЪТСТРОЙ” ЕООД, гр. Бургас, за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение тръбен кладенец ТК-1„БУРГАСПЪТСТРOЙ Карнобат” предвиден за изграждане в имот с идентификатор 36525.149.419 по КККР на гр. Карнобат.

04.01.2022
Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед №РД-1/04.01.2022 г. на Кмета на община Карнобат, с която на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ е допуснато да се изработи ПУП-Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура: „Трасе на обслужващ път от регулационната граница на с.Сигмен до Фотоволтаична централа в ПИ с идентификационен номер 66408.33.50 и ПИ с идентификационен номер 66408.33.52, местност...

30.12.2021
  ОБЯВЛЕНИЕ Община Карнобат, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че с Решение № 268.1 и Решение №268.2 от 23.12.2021г. Общински съвет – Карнобат РАЗРЕШАВА изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура –ПУП-Парцеларен план и предварително съгласие за преминаване на: „Трасе на обслужващ път от регулационната граница на с.Сигмен до Фотоволтаична централа в ПИ с идентификационен номер 66408.33.50 и ПИ...

29.12.2021
Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед №РД-879/22.12.2021 г. на Кмета на община Карнобат, с която на основание чл.150, ал.1 и 2 от ЗУТ е допуснато да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива в части: ПУП-ПРЗ (план за регулация и застрояване)  в обхват на: ПИ с идентификатор 36525.301.12 и ПИ с идентификатор 36525.301.13, с начин на трайно ползване „за...

Търсене