Новини


13.04.2021
Съобщение № 23 за предоставена информация по приложение № 2 от 06.04.2021 г. по досие № БС-ОВОС-1-2021, във връзка с провеждане на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Рекултивация на нарушени терени на находище „Кючук гьол“ с. Венец, община Карнобат”, с възложител: „Андезит“ ООД, на основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на...

12.04.2021
Със Закона за държавния бюджет на Република България е определено, че през 2021 г. гражданите в България, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е от 300,01 лв. до 369 лв. включително, ще получат еднократно годишна финансова подкрепа за хранителни продукти в размер на 120.00 лв. Помощта ще се изплаща чрез бюджета на Министерството на труда и социалната...

09.04.2021
Община Карнобат уведомява, че за изплащането възнагражденията на членовете на секционните изборни комисии ще бъде изготвен график, който ще бъде публикуван допълнително на сайта на общината и чрез местните медии.

09.04.2021
Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № РД-234/08.04.2021 г. на Кмета на община Карнобат, с която на основание чл.150, ал.1 и 2 от ЗУТ е допуснато да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива в части:        ПУП-ПРЗ (план за регулация и  застрояване)  в обхват на: имот с идентификатор 36525.301.38 с начин на трайно ползване „за стопански двор“ по кадастралната...

07.04.2021
Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Карнобат уведомява собствениците на пчелини, за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на град Карнобат, както следва:   На 13-15.04.2021 г., до 10:00 часа и след 18:00 часа ще се проведе третиране...

06.04.2021
Районен съд – Бургас налага на Денис Диванисов наказание "Обществено порицание” Определение на Районен съд - гр.Бургас по НОХД №329/2021 г., с което на Денис Диванисов е наложено наказание "Обществено порицание" - за изпълнение, чрез публикуване на диспозитива на присъдата на сайта на Община Карнобат. Срок на изпълнение: 1 месец (до 06.05.2021 г., включително)Публикувано на: 06.04.2021 г.Валидно до: 06.05.2021 г. Добавен файл: Диспозитив на Определение на Районен съд...

Търсене