Новини


27.06.2022
На основание на чл.140, ал.4 от ЗПФ и чл. 51, ал.1 на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Карнобат, Ви каним да присъствате на публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Карнобат за 2021 г. Публичното обсъждане ще се проведе на 05.07.2022 година...

24.06.2022
ОБЯВЛЕНИЕ Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, съобщава, че  е издадена Заповед №РД-345/23.06.2022 г. на Кмета на община Карнобат, с която  на основание чл.150, ал.1 и 2 от  ЗУТ е допуснато да се изработи  комплексен проект за инвестиционна инициатива в части: 1. ПУП-ПРЗ в обхват  на ПИ с идентификатор 36525.293.6 с НТП „за животновъдна ферма“ по КККР на гр. Карнобат. 2. Инвестиционен проект за обект: „Торохранилище...

17.06.2022
СЪОБШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. КАРНОБАТЗаповед на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра-гр. София .N2 РД-16-50 11.11.2020 год., обн. в държавен вестник бр. 102/01.12,2020 г.

17.06.2022
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Карнобат съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение: „Основен ремонт и преустройство на сградата на бившето кино „Н.Й.Вапцаров“ за културен център „Карнобат“ - УПИ IV-1533, 4182, кв. 91, гр. Карнобат". С настоящото инвестиционно предложение се предвижда да се извърши основен ремонт...

16.06.2022
На основание чл.34б, ал.2 от ЗДС, Община Карнобат обявява Решение №381 от 09.06.2022 г. на Министерски съвет на Република България за ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДОБЕКТ 27 „ПЪТЕН ПРЕЛЕЗ НА КМ 230+320“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА КМ 230+298 ОТ ПОЗИЦИЯ 2: „ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕЛЕЗИТЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАДЛЕЗИ/ПОДЛЕЗИ ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК ПЛОВДИВ – БУРГАС“ ОТ ПРОЕКТ...

15.06.2022
ОБЯВЛЕНИЕ Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, съобщава, че  е издадена Заповед №РД-321/15.06.2022 г. на Кмета на община Карнобат, с която  на основание чл.135, ал.3 от  ЗУТ е допуснато да се изработи  проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-22 и УПИ ІІІ-23 в кв.9 по плана на с. Сан Стефано, община Карнобат. ОБЯВЛЕНИЕ Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, съобщава, че  е издадена...

Търсене