Новини


01.12.2022
Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, съобщава, че  е издадена Заповед №РД-751/24.11.2022 г. на Кмета на община Карнобат, с която  на основание чл.135, ал.3 от  ЗУТ е допуснато да се изработи  проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІХ-164, в кв.22 по плана на с.Невестино, община Карнобат.

28.11.2022
Община Карнобат организира информационна среща за разясняване на възможностите за кандидатстване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради във връзка със стартирането на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). По програмата могат да кандидатстват многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС, т.е. в които броят на самостоятелните обекти...

25.11.2022
Община Карнобат, на основание чл.127, ал.1  от ЗУТ уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за провеждане на процедура по обществено обсъждане на проект за изменение на Общия устройствен план на община Карнобат. С решение № 360.1 от 21.07.2022 г.,  Общински съвет - Карнобат разрешава изработването на проект за изменение на ОУП на община Карнобат в обхват на: УПИ І-90 и УПИ ХХІІ-90 в кв.16 по...

23.11.2022
Община Карнобат, уведомява своите граждани,  че на 25 ноември от 10.30 – 12.00 часа в център за обществена подкрепа, ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния    представител на Комисията за защита от дискриминацията. Комисията е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. Различията между хората, основани  на пол,...

18.11.2022
На основание чл.66 от АПК Община Карнобат, чрез настоящото публикуване, уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на План-сметка за годишния размер за приходите и необходимите разходи на Община Карнобат за дейностите по управление на отпадъците за 2023 год. и предоставя възможност на заинтересованите лица в едномесечен срок от публикуването да направят своите писмени предложения и становища...

18.11.2022
ОБЯВЛЕНИЕ   Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.2 от същия закон, съобщава, че е издадена Заповед №РД-727/16.11.2022г. на Кмета на община Карнобат, с която на основание чл.135, ал.3 от ЗУТ е допуснато да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-1409  от кв.95 по плана на гр. Карнобат.     ОБЯВЛЕНИЕ   Община Карнобат, на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ, във връзка с...

Търсене