ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Информация
Информация
за Център за административно и информационно обслужване на община Карнобат

Центърът за административно и информационно обслужване на населението в община Карнобат е обособен на първия етаж в административната сграда на общината Съобразен е и са изградени подстъпи за инвалиди. Сградата е ремонтирана по проект “Красива България” през 2003 година на обща стойност 127 500 лв.
Изграждането на центъра е съобразен с Решение № 878 от 29.12.2002на Министерски съвет за подобряване на административното обслужване и прилагане принципа за обслужване на едно гише.
С изграждането му общината целеше повишаване качеството на административното и информационно обслужване на гражданите и фирмите за постигане на интегрираност, ефективност , коректност и повишаване приходите на общината.
Чрез изграждането на центъра целим:
- да увеличим доверието и прозрачността в работата на общинската администрация. Това е и мотото на служителите в центъра ”Прозрачността гради доверие”
- автоматизирано завеждане и издаване на документи за извършените услуги;
- осигуряване на технологичен ред за извършване на услугите от функционалните отдели;
- чрез изградената компютърна мрежа между дирекциите и центъра ще осигурим качествен и своевременен контрол за сроковете и качеството на услугите;

Изградена е интегрирана информационна система, с която са автоматизирани процесите на обслужване на гражданите и бизнеса. Системата е предназначена за обслужване в реално време/ на момента/. За целта беше извършена много предварителна работа. Проверени бяха всички регистри в общината и съгласувана информацията между тях. Въведени са всички актове за общинска собственост и договорите за наем, актове по гражданско състояние и цифров кадастър на гр.Карнобат.

Обособени са пет работни места:

1. Деловодство - Деловодната дейност в общината и вътрешното движение на документите се извършва изцяло по електронен път. С това се осигурява контрол, бързина и качество на документооборота. Оригиналите се съхраняват в архива на общината а служителите ползват сканираните изображения на документите- директно от своите компютри. В деловодството се завеждат жалби и заявления по закона за достъп до обществената информация.

2. Гражданско състояние- Всички услуги по гражданско състояние се извършват на момента - в рамките на 5 минути: издават се удостоверения за раждане, брак, родствени връзки, наследници, постоянен и настоящ адрес, заверка за чужбина.

3. Общинска собственост - Услуги по плащане на наеми, за неограничен период от време, по регистрация и издаване на разрешения за различни стопански дейности и случаи, картотекиране, обслужване на граждани и фирми във връзка с търгове за отдаване под наем на общинска собственост и приватизация.

4. Териториално и селищно устройство - осигурява на гражданите и фирмите комплексно обслужване съгласно изискванията на Закона за устройство на територията- издаване на скици и визи, проверка състоянието на имоти според кадастрален план, заверка данъчни декларации и др.

5. Каса - Осигурена е връзка на касовата система с заведените заявления за извършване на услуги и регистъра за наемните отношения, с което се извършва плащане на цената на услугата или наема в реално време и се подава обратна информация към останалите системи автоматично. Събраните приходи постъпват по банкова сметка на общината в деня на тяхното събиране, което е централизирано на едно единствено място в общината.
Средствата за изграждането на центъра са осигурени от различни източници: Община Карнобат в размер на 25 000 лв.- за обзавеждане и техническо оборудване на центъра, 12 000 лв. осигурени от Британското министерство за международно развитие по проекти на община Карнобат.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРНОБАТ
Търсене
АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен