Административни услуги

Дата на публикуване: 23.04.2019 09:57

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР - УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАРНОБАТ

СПИСЪК С КОНКУРСИ - ОБЩИНА КАРНОБАТ

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАРНОБАТ

 

 


Услуга 1996
Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

 Услуга 2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии


Услуга 2099
Справки (устни и писмени) от кадастъра

Услуга 2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

Услуга 2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Услуга 2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

 


Услуга 2097
Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

Услуга 2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

Режим 2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

Вид режим: Съгласуване

Стопанска дейност: Строителство

 


Услуга 2396
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

Услуга 2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

Услуга 2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

Услуга 2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

Услуга 2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

Услуга 2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

Услуга 2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

Услуга 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

Услуга 2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

Услуга 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Услуга 2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

 


Услуга 2100
Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

 


Услуга 2122
Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

Услуга 2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

Услуга 2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

Услуга 2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

Услуга 2007
Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

 


Услуга 2127
Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии

 


Услуга 2012
Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране

Услуга 2070 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя

 
 


Услуга 2008
Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

Услуга 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

Услуга 2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

Режим 2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

Услуга 2050 Прекратяване на категория на туристически обект

Услуга 2047 Категоризация на места за настаняване

Режим 2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Вид режим: Разрешение

Стопанска дейност: Транспорт

Услуга 2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

Услуга 2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

Услуга 357 Прекратяване на правата, произтичащи от удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници по молба на неговия притежател.

Услуга 594 Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

Услуга 815 Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

Услуга 1229 Вписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

Услуга 1230 Отписване на автомобили и/или водачи, които извършват таксиметров превоз на пътници от името на регистриран превозвач, но за своя сметка в списъците към удостоверението за регистрация на превозвача

Услуга 1442 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

Услуга 3122 Регистриране на места за настаняване клас "В" - апартаменти за гости и стаи за гости

Услуга 3166 Прекратяване на действието на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Услуга 3167 Отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в разрешение за таксиметров превоз на пътници

 


Услуга 2072
Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

Услуга 2094 Нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите

Услуга 2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване

 


Услуга 2016
Издаване на удостоверение за наследници

Услуга 2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

Услуга 2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

Услуга 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

Услуга 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

Услуга 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

Услуга 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Услуга 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

Услуга 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Услуга 2053 Припознаване на дете

Услуга 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

Услуга 2132 Промяна в актовете за гражданско състояние

Услуга 2033 Възстановяване или промяна на име

Услуга 2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

Услуга 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение

Услуга 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Услуга 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Услуга 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Услуга 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

Услуга 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Услуга 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Услуга 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

Услуга 2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

Услуга 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

Услуга 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

Услуга 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

Услуга 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

Услуга 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

Услуга 2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

Услуга 2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

Услуга 2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

Услуга 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Услуга 2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

Услуга 2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

Услуга 2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

 
 


Услуга 2095
Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Услуга 2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение

Услуга 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

Услуга 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

Услуга 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

Услуга 2059 Издаване на заповед за изземване на имот

Услуга 2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

Услуга 2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

Услуга 2470 Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

 
 


Режим 1989
Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

Вид режим: Разрешение

Стопанска дейност: Строителство

Услуга 1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

Услуга 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

Услуга 2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

Услуга 2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

Режим 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

Вид режим: Разрешение

Стопанска дейност: Строителство

Услуга 2117 Одобряване на подробен устройствен план

Услуга 2115 Попълване/поправка на кадастрален план

Услуга 2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

Услуга 2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Услуга 2112 Издаване на разрешение за строеж

Услуга 2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

Услуга 2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Услуга 2083 Издаване на виза за проектиране

Услуга 2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

Услуга 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

Услуга 2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

Услуга 2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Услуга 2027 Издаване на скици за недвижими имоти

Услуга 2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Режим 2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

Услуга 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

Услуга 1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

Услуга 2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

Услуга 2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

Услуга 2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

Услуга 2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

Услуга 2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

Услуга 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

Услуга 2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

Услуга 3179 Издаване на разрешение за промяна на предназначението на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи

 


Услуга 1994
Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

Режим 2784 Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията

Вид режим: Регистрация

Стопанска дейност: Култура

 


Услуга 2
Предоставяне на достъп до обществена информация

Услуга 2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

Услуга 2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

 

Услуга 3303
Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

Услуга 3304 Вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия

Услуга 3305 Вписване в избирателния списък

Услуга 3306 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

Услуга 3307 Изключване от Списъка на заличените лица

Услуга 3308
Изключване от Списъка на заличените лица на избирател, заявил, че ще гласува извън страната


На основание Постановление на Министерски съвет на Република България № 83 от 7 април 2015 година за изменение и допълнение на Наредба за административното обслужване, приета с постановление № 246 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 78 от 2006 г.), се създават нови приложения:


Протокол за устно заявено искане за предоставяне на административна услуга

Заявление за образуване на производство за предоставяне на комплексна административна услуга, когато Община Карнобат е участващ орган в производството


Наименование Брой тегления
Протокол - устно.docx 3589 Изтегли документ с име "Протокол - устно.docx"
Заявление КАО.docx 3052 Изтегли документ с име "Заявление КАО.docx"
 1. Административни услуги - Текуща страница
 2. ГРАО
 3. АО-01 Издаване на удостоверение за раждане – оригинал. (Уникален идентификатор на административната услуга – 2052)
 4. АО-02 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат. (Уникален идентификатор на административната услуга – 2076)
 5. АО-03 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал. (Уникален идентификатор на административната услуга – 1999 )
 6. АО-04 Издаване на удостоверение за граждански брак – дубликат. (Уникален идентификатор на административната услуга-2037)
 7. АО-05 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за първи път. (Уникален идентификатор на административната услуга-2019)
 8. АО-06 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път. (Уникален идентификатор на административната услуга-2034)
 9. АО-07 Издаване на удостоверение за липса на съставяне на акт за гражданско състояние / акт за раждане или акт за смърт/ (Уникален идентификатор на административната услуга-2038)
 10. АО-08 Заверка на документи за гражданско състояние за чужбина. (Уникален идентификатор на административната услуга-2110)
 11. АО-09 Припознаване на дете. (Уникален идентификатор на административната услуга – 2053)
 12. АО-10 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2080)
 13. АО–11 Промяна в актовете за гражданско състояние - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2132)
 14. АО-12 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние. (Уникален идентификатор на административната услуга – 2000)
 15. АО-13 Възстановяване или промяна на име. (Уникален идентификатор на административната услуга – 2033)
 16. АО-14 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществени отношения - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2040)
 17. АО-15 Издаване на удостоверение за наследници - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2016)
 18. АО-16 Издаване на удостоверение за семейно положение - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2075)
 19. АО-17 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а/ и деца - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2075)
 20. АО-20 Издаване на удостоверение за правно ограничение - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2108)
 21. АО-21 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2092)
 22. АО-22 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра за населението - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2138)
 23. АО-23 Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2017)
 24. АО-24 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2073)
 25. АО-25 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или промяна на постоянен адрес - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2079)
 26. АО-26 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2128)
 27. АО-27 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 г. - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2056)
 28. АО-28 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или промяна на настоящ адрес - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2107)
 29. АО-29 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес - (Уникален идентификатор на административната услуга – 1997)
 30. АО-30 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес при регистриран настоящ адрес след 2000 г. - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2104)
 31. АО-31 Издаване на заверено копие от личен регистрационен картон или страница от семеен регистър на населението - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2020)
 32. АО-32 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2058)
 33. АО-34 Признаване и изпълнение на съдебно решение или акт на чуждестранен съд или орган - (Уникален идентификатор на административната услуга – 1994)
 34. АО- 35 Комплектоване на документи, изпращани до други компетентни органи - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2390)
 35. АО-36 Заверка на копие от документация, съхранявана в „Архив”
 36. АО-37 Издаване на други видове удостоверения за данни за гражданската регистрация по искане на гражданите
 37. АО-38 Издаване на удостоверение за наличие или липса в „Архив” на документи
 38. АО- 39 Издаване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ „ГРАО” - (Уникален идентификатор на административната услуга – 831)
 39. АО-40 Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции
 40. АО-18 Издаване на удостоверение за съпруг/а/ и родствени връзки. (Уникален идентификатор на административната услуга – 2036)
 41. АО-19 Издаване на удостоверение за родените от майката деца - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2057)
 42. АО-33 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване наличието на българско гражданство - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2390)
 43. Устройство на територията
 44. Общинска собственост
 45. Полезни връзки
 46. Управление на етажна собственост
 47. Информация
 48. Асоциация на Българските Черноморски общини

Търсене