АО-09 Припознаване на дете. (Уникален идентификатор на административната услуга – 2053)

Дата на публикуване: 30.11.2020 10:37
Характеристика на услугата:

Заявление или Декларация (с нотариална  заверка на подписите) се подава  в Центъра за административно обслужване (ЦАО) с адрес: бул. „България“ №12, на гише № 4 и гише № 5 всеки работен ден от 8,30 до 17,30 ч.
Всеки родител може да припознае своето дете. Могат да бъдат припознати  и заченати деца, както и починали деца, които са оставили низходящи. Няма ограничение за възрастта на лицето, което ще бъде припознато.
Припознаване може да извърши и родител, навършил шестнадесет години. Служителят проверява самоличността на родителя или родителите, които полагат подписите си пред него или приема декларация с нотариална заверка на подписите и  регистрира заявената услуга в електронната система за документооборот . Извършва проверка в акта за раждане или Национална база данни „Население”. При припознаване, извършено преди съставяне на акта за раждане, данните за баща се вписват при съставяне на акта. Името на детето се съставя по реда на чл.12-14 от  Закона за гражданска регистрация.

Когато припознаването се извършва след съставяне на акта за раждане , длъжностното лице по гражданско състояние съобщава в 7–дневен срок от извършването му  на другия родител, ако той е известен, на детето, ако е навършило 14 години и на дирекция „Социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето”.

Ако в срок от 3 месеца от съобщаването другият родител не оспори припознаването с писмено заявление до длъжностното лице по гражданско състояние, припознаването се вписва в акта за раждане.  Когато припознаването се оспори,  припознаващият може в срок от 3 месеца от получаване на съобщението да предяви иск за установяване на произход по съдебен ред. Припознаването може да се оспори от Дирекция „Социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето”в срок от 1 година от извършването му и от прокурора. Ако при припознаването детето е малолетно, то може да го оспори по съдебен ред до една година от навършването на пълнолетие или от узнаването на припознаването, ако е станало по-късно. При съставен акт за раждане в Община Карнобат процедурата по припознаване на детето се извършва от длъжностното лице по гражданско състояние. След вписване на припознаването се издава удостоверение за раждане- дубликат. Заплаща се дължимата такса на  каса в ЦАО.
 
Правно основание:
чл. 65-66 от Семейния кодекс, чл. 49 от  Закона за гражданската регистрация.
 
Резултат:
          Припознаване на дете.

Необходими документи:
    1. Документи за самоличност на родителите.
 1. Декларация за припознаване на дете (нотариално заверена) или заявление пред длъжностно лице по гражданско състояние.
 2. Удостоверение за раждане на детето – оригинал (при наличие)
  Такса: 5, 00 лв.
      Заплаща се в брой на каса  в ЦАО или    
      по  банкова сметка  IBAN – BG48CECB979084G9563600
                                        ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  АД - КЛОН БУРГАС
                                        BIC - CECBBGSF                                     
                                        ВИД  ПЛАЩАНЕ – 448007
    При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на  административната  услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към  заявлението.
Телефони за връзка: 0559/ 29151, 0882003374 , 0882003193.
 
Срок за изпълнение: до 7 дни от раждането, ако припознаването е извършено преди съставяне на акта; 3 месеца за припознаване, извършено след съставяне на акта за раждане.
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата: Кмет на община.
Електронен адрес за предложения : karnobat@mail.bg
Ред и срокове за обжалване на административния акт:                                   
Индивидуалните административни актове, издадени от Кмета на общината, могат да бъдат обжалвани по административен ред пред Областния управител на област Бургас или  директно по съдебен ред пред Административен съд – Бургас, по реда на  Административно- процесуалния кодекс в 14-дневен срок след съобщаването. В 3-дневен срок Кметът на  общината е длъжен да окомплектова и изпрати до Административен съд Вашата жалба, цялата преписка, включително и оспорвания акт, като Ви уведоми за това.

 1. АО-09 Припознаване на дете. (Уникален идентификатор на административната услуга – 2053) - Текуща страница
 2. ГРАО
 3. АО-01 Издаване на удостоверение за раждане – оригинал. (Уникален идентификатор на административната услуга – 2052)
 4. АО-02 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат. (Уникален идентификатор на административната услуга – 2076)
 5. АО-03 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал. (Уникален идентификатор на административната услуга – 1999 )
 6. АО-04 Издаване на удостоверение за граждански брак – дубликат. (Уникален идентификатор на административната услуга-2037)
 7. АО-05 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за първи път. (Уникален идентификатор на административната услуга-2019)
 8. АО-06 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път. (Уникален идентификатор на административната услуга-2034)
 9. АО-07 Издаване на удостоверение за липса на съставяне на акт за гражданско състояние / акт за раждане или акт за смърт/ (Уникален идентификатор на административната услуга-2038)
 10. АО-08 Заверка на документи за гражданско състояние за чужбина. (Уникален идентификатор на административната услуга-2110)
 11. АО-10 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2080)
 12. АО–11 Промяна в актовете за гражданско състояние - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2132)
 13. АО-12 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние. (Уникален идентификатор на административната услуга – 2000)
 14. АО-13 Възстановяване или промяна на име. (Уникален идентификатор на административната услуга – 2033)
 15. АО-14 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществени отношения - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2040)
 16. АО-15 Издаване на удостоверение за наследници - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2016)
 17. АО-16 Издаване на удостоверение за семейно положение - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2075)
 18. АО-17 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а/ и деца - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2075)
 19. АО-20 Издаване на удостоверение за правно ограничение - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2108)
 20. АО-21 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2092)
 21. АО-22 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра за населението - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2138)
 22. АО-23 Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2017)
 23. АО-24 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2073)
 24. АО-25 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или промяна на постоянен адрес - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2079)
 25. АО-26 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2128)
 26. АО-27 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 г. - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2056)
 27. АО-28 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или промяна на настоящ адрес - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2107)
 28. АО-29 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес - (Уникален идентификатор на административната услуга – 1997)
 29. АО-30 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес при регистриран настоящ адрес след 2000 г. - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2104)
 30. АО-31 Издаване на заверено копие от личен регистрационен картон или страница от семеен регистър на населението - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2020)
 31. АО-32 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2058)
 32. АО-34 Признаване и изпълнение на съдебно решение или акт на чуждестранен съд или орган - (Уникален идентификатор на административната услуга – 1994)
 33. АО- 35 Комплектоване на документи, изпращани до други компетентни органи - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2390)
 34. АО-36 Заверка на копие от документация, съхранявана в „Архив”
 35. АО-37 Издаване на други видове удостоверения за данни за гражданската регистрация по искане на гражданите
 36. АО-38 Издаване на удостоверение за наличие или липса в „Архив” на документи
 37. АО- 39 Издаване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ „ГРАО” - (Уникален идентификатор на административната услуга – 831)
 38. АО-40 Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции
 39. АО-18 Издаване на удостоверение за съпруг/а/ и родствени връзки. (Уникален идентификатор на административната услуга – 2036)
 40. АО-19 Издаване на удостоверение за родените от майката деца - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2057)
 41. АО-33 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване наличието на българско гражданство - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2390)
 42. Устройство на територията
 43. Общинска собственост
 44. Полезни връзки
 45. Управление на етажна собственост
 46. Информация
 47. Асоциация на Българските Черноморски общини
 48. Административни услуги

Търсене