ГРАО

Дата на публикуване: 27.01.2014 22:53
АО-01 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

АО-02 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

АО-03 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

АО-04 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

АО-05 Издаване на препис - извлечение от акт за смърт - за първи път

АО-06 Издаване на препис - извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

АО-07 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за граждански състояние /акт за раждане или акт за смърт/

АО-08 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

АО-09 Припознаване на дете

АО-10 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

АО-11 Промяна в актовете за гражданско състояние

АО-12 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

АО-13 Възстановяване или промяна на име

АО-14 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществени отношения между съпрузи

АО-15 Издаване на удостоверение за наследници

АО-16 Издаване на удостоверение за семейно положение

АО-17 Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

АО-18 Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

АО-19 Удостоверение за родените от майката деца

АО-20 Удостоверение за правно ограничение

АО-21 Удостоверение за идентичност на лице с различни имена

АО-22 Удостоверение за вписване в регистъра за населението

АО-23 Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

АО-24 Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

АО-25 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление или промяна на постоянен адрес

АО-26 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

АО-27 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

АО-28 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за промяна на настоящ адрес

АО-29 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес 

АО-30 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година

АО-31 Издаване на заверено копие от личен регистрационен картон или страница от семеен регистър на населението

АО-32 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

АО-33 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване наличието на българско гражданство

АО-34 Признаване и изпълнение на съдебно решение или акт на чуждестранен съд или орган

АО-35 Комплектоване на документи, изпращани до други компетентни органи

АО-36 Заверка на копие от документация , съхранявана в "Архив"

АО-37 Издаване на други видове удостоверения за данни за гражданката регистрация по искане на гражданите

АО-38 Издаване на удостоверение за наличие или липса в „Архив” на документи

АО-39 Издаване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ „ГРАО”

АО-40 Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции

                         

СЪОБЩЕНИЕ  относно Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския  парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г.

На 6 юли 2016 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския  парламент и на Съвета за насърчаване свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за предоставяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012.

Всички държави членки са договарящи страни по Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г. за премахване изискването за легализация на чуждестранни публични актове („Конвенцията за апостила“), с която бе въведена система за опростено движение на официални документи, издадени от държавите-страни по тази конвенция.

Настоящият регламент създава система за допълнително опростяване на административните процедури за движението на някои официални документи и техните заверени копия, издадени  от орган на една държава членка с цел представяне  в друга държава членка. Тази система не отменя Конвенцията за апостила, а двете системи съществуват съвместно, т.е. документите важат с и без апостил, въпреки, че не следва държавите членки да изискват апостил , когато лице представя официален документ, попадащ в обхвата на настоящия регламент.

Предназначението на многоезичните стандартни удостоверения е да се улесни преводът на официалните документи, към които са приложени.  Те не се издават самостоятелно, а придружават официалния документ. Изготвят се на всеки един от официалните езици на институциите на Съюза. От лице, което представя официален документ, придружен от многоезично стандартно удостоверение, не следва да се изисква да представя превод на посочения официален документ. Държавите членки издават само официални документи, които съществуват в националното им право.


Издават се следните стандартни многоезични удостоверения, удостоверяващи един или повече от следните факти: раждане, брак, смърт, семейно положение, брачна дееспособност, местоживеене и местопребиваване       

Приложенията към Регламента на многоезичните стандартни удостоверения , които могат да се прилагат към документите по гражданско състояние , издавани на основание чл.88, ал.1 от Закона за гражданска регистрация  и от регистъра на населението по Наредба №РД 02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения от регистъра на населението от общинските администрации са:

 ПРИЛОЖЕНИЕ I – Раждане, към удостоверение за раждане, удостоверение за раждане при непълно осиновяване, препис и извлечение от акт за раждане.

 ПРИЛОЖЕНИЕ III – Смърт – към препис – извлечение от акт за смърт

 ПРИЛОЖЕНИЕ IV – Брак – към удостоверение за сключен граждански брак, препис – извлечение от акт за граждански брак.

 ПРИЛОЖЕНИЕ V – Брачна дееспособност – към удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина.

 ПРИЛОЖЕНИЕ VI – Семейно положение – към удостоверение за семейно положение и удостоверение за семейно положение, съпруг/а и родствени връзки.

 ПРИЛОЖЕНИЕ X - Местоживеене и/или местопребиваване – към удостоверение за постоянен адрес и съответно към удостоверение за настоящ адрес.

За издаването на многоезични стандартни удостоверения се заплаща допълнително такса, съответстваща на таксата за издаване на основния документ.


 1. ГРАО - Текуща страница
 2. АО-01 Издаване на удостоверение за раждане – оригинал. (Уникален идентификатор на административната услуга – 2052)
 3. АО-02 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат. (Уникален идентификатор на административната услуга – 2076)
 4. АО-03 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал. (Уникален идентификатор на административната услуга – 1999 )
 5. АО-04 Издаване на удостоверение за граждански брак – дубликат. (Уникален идентификатор на административната услуга-2037)
 6. АО-05 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за първи път. (Уникален идентификатор на административната услуга-2019)
 7. АО-06 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път. (Уникален идентификатор на административната услуга-2034)
 8. АО-07 Издаване на удостоверение за липса на съставяне на акт за гражданско състояние / акт за раждане или акт за смърт/ (Уникален идентификатор на административната услуга-2038)
 9. АО-08 Заверка на документи за гражданско състояние за чужбина. (Уникален идентификатор на административната услуга-2110)
 10. АО-09 Припознаване на дете. (Уникален идентификатор на административната услуга – 2053)
 11. АО-10 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2080)
 12. АО–11 Промяна в актовете за гражданско състояние - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2132)
 13. АО-12 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние. (Уникален идентификатор на административната услуга – 2000)
 14. АО-13 Възстановяване или промяна на име. (Уникален идентификатор на административната услуга – 2033)
 15. АО-14 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществени отношения - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2040)
 16. АО-15 Издаване на удостоверение за наследници - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2016)
 17. АО-16 Издаване на удостоверение за семейно положение - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2075)
 18. АО-17 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а/ и деца - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2075)
 19. АО-20 Издаване на удостоверение за правно ограничение - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2108)
 20. АО-21 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2092)
 21. АО-22 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра за населението - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2138)
 22. АО-23 Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2017)
 23. АО-24 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2073)
 24. АО-25 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или промяна на постоянен адрес - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2079)
 25. АО-26 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2128)
 26. АО-27 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 г. - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2056)
 27. АО-28 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или промяна на настоящ адрес - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2107)
 28. АО-29 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес - (Уникален идентификатор на административната услуга – 1997)
 29. АО-30 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес при регистриран настоящ адрес след 2000 г. - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2104)
 30. АО-31 Издаване на заверено копие от личен регистрационен картон или страница от семеен регистър на населението - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2020)
 31. АО-32 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2058)
 32. АО-34 Признаване и изпълнение на съдебно решение или акт на чуждестранен съд или орган - (Уникален идентификатор на административната услуга – 1994)
 33. АО- 35 Комплектоване на документи, изпращани до други компетентни органи - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2390)
 34. АО-36 Заверка на копие от документация, съхранявана в „Архив”
 35. АО-37 Издаване на други видове удостоверения за данни за гражданската регистрация по искане на гражданите
 36. АО-38 Издаване на удостоверение за наличие или липса в „Архив” на документи
 37. АО- 39 Издаване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ „ГРАО” - (Уникален идентификатор на административната услуга – 831)
 38. АО-40 Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции
 39. АО-18 Издаване на удостоверение за съпруг/а/ и родствени връзки. (Уникален идентификатор на административната услуга – 2036)
 40. АО-19 Издаване на удостоверение за родените от майката деца - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2057)
 41. АО-33 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване наличието на българско гражданство - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2390)
 42. Устройство на територията
 43. Общинска собственост
 44. Полезни връзки
 45. Управление на етажна собственост
 46. Информация
 47. Асоциация на Българските Черноморски общини
 48. Административни услуги

Търсене