Информация

Дата на публикуване: 28.03.2012 12:50
Информация
за Център за административно и информационно обслужване на община Карнобат

Центърът за административно и информационно обслужване на населението в община Карнобат е обособен на първия етаж в административната сграда на общината Съобразен е и са изградени подстъпи за инвалиди. Сградата е ремонтирана по проект “Красива България” през 2003 година на обща стойност 127 500 лв.
Изграждането на центъра е съобразен с Решение № 878 от 29.12.2002на Министерски съвет за подобряване на административното обслужване и прилагане принципа за обслужване на едно гише.
С изграждането му общината целеше повишаване качеството на административното и информационно обслужване на гражданите и фирмите за постигане на интегрираност, ефективност , коректност и повишаване приходите на общината.
Чрез изграждането на центъра целим:
- да увеличим доверието и прозрачността в работата на общинската администрация. Това е и мотото на служителите в центъра ”Прозрачността гради доверие”
- автоматизирано завеждане и издаване на документи за извършените услуги;
- осигуряване на технологичен ред за извършване на услугите от функционалните отдели;
- чрез изградената компютърна мрежа между дирекциите и центъра ще осигурим качествен и своевременен контрол за сроковете и качеството на услугите;

Изградена е интегрирана информационна система, с която са автоматизирани процесите на обслужване на гражданите и бизнеса. Системата е предназначена за обслужване в реално време/ на момента/. За целта беше извършена много предварителна работа. Проверени бяха всички регистри в общината и съгласувана информацията между тях. Въведени са всички актове за общинска собственост и договорите за наем, актове по гражданско състояние и цифров кадастър на гр.Карнобат.

Обособени са пет работни места:

1. Деловодство - Деловодната дейност в общината и вътрешното движение на документите се извършва изцяло по електронен път. С това се осигурява контрол, бързина и качество на документооборота. Оригиналите се съхраняват в архива на общината а служителите ползват сканираните изображения на документите- директно от своите компютри. В деловодството се завеждат жалби и заявления по закона за достъп до обществената информация.

2. Гражданско състояние- Всички услуги по гражданско състояние се извършват на момента - в рамките на 5 минути: издават се удостоверения за раждане, брак, родствени връзки, наследници, постоянен и настоящ адрес, заверка за чужбина.

3. Общинска собственост - Услуги по плащане на наеми, за неограничен период от време, по регистрация и издаване на разрешения за различни стопански дейности и случаи, картотекиране, обслужване на граждани и фирми във връзка с търгове за отдаване под наем на общинска собственост и приватизация.

4. Териториално и селищно устройство - осигурява на гражданите и фирмите комплексно обслужване съгласно изискванията на Закона за устройство на територията- издаване на скици и визи, проверка състоянието на имоти според кадастрален план, заверка данъчни декларации и др.

5. Каса - Осигурена е връзка на касовата система с заведените заявления за извършване на услуги и регистъра за наемните отношения, с което се извършва плащане на цената на услугата или наема в реално време и се подава обратна информация към останалите системи автоматично. Събраните приходи постъпват по банкова сметка на общината в деня на тяхното събиране, което е централизирано на едно единствено място в общината.
Средствата за изграждането на центъра са осигурени от различни източници: Община Карнобат в размер на 25 000 лв.- за обзавеждане и техническо оборудване на центъра, 12 000 лв. осигурени от Британското министерство за международно развитие по проекти на община Карнобат.

 1. Информация - Текуща страница
 2. ГРАО
 3. АО-01 Издаване на удостоверение за раждане – оригинал. (Уникален идентификатор на административната услуга – 2052)
 4. АО-02 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат. (Уникален идентификатор на административната услуга – 2076)
 5. АО-03 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал. (Уникален идентификатор на административната услуга – 1999 )
 6. АО-04 Издаване на удостоверение за граждански брак – дубликат. (Уникален идентификатор на административната услуга-2037)
 7. АО-05 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за първи път. (Уникален идентификатор на административната услуга-2019)
 8. АО-06 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път. (Уникален идентификатор на административната услуга-2034)
 9. АО-07 Издаване на удостоверение за липса на съставяне на акт за гражданско състояние / акт за раждане или акт за смърт/ (Уникален идентификатор на административната услуга-2038)
 10. АО-08 Заверка на документи за гражданско състояние за чужбина. (Уникален идентификатор на административната услуга-2110)
 11. АО-09 Припознаване на дете. (Уникален идентификатор на административната услуга – 2053)
 12. АО-10 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2080)
 13. АО–11 Промяна в актовете за гражданско състояние - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2132)
 14. АО-12 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние. (Уникален идентификатор на административната услуга – 2000)
 15. АО-13 Възстановяване или промяна на име. (Уникален идентификатор на административната услуга – 2033)
 16. АО-14 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществени отношения - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2040)
 17. АО-15 Издаване на удостоверение за наследници - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2016)
 18. АО-16 Издаване на удостоверение за семейно положение - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2075)
 19. АО-17 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а/ и деца - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2075)
 20. АО-20 Издаване на удостоверение за правно ограничение - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2108)
 21. АО-21 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2092)
 22. АО-22 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра за населението - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2138)
 23. АО-23 Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2017)
 24. АО-24 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2073)
 25. АО-25 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или промяна на постоянен адрес - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2079)
 26. АО-26 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2128)
 27. АО-27 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 г. - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2056)
 28. АО-28 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или промяна на настоящ адрес - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2107)
 29. АО-29 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес - (Уникален идентификатор на административната услуга – 1997)
 30. АО-30 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес при регистриран настоящ адрес след 2000 г. - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2104)
 31. АО-31 Издаване на заверено копие от личен регистрационен картон или страница от семеен регистър на населението - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2020)
 32. АО-32 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2058)
 33. АО-34 Признаване и изпълнение на съдебно решение или акт на чуждестранен съд или орган - (Уникален идентификатор на административната услуга – 1994)
 34. АО- 35 Комплектоване на документи, изпращани до други компетентни органи - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2390)
 35. АО-36 Заверка на копие от документация, съхранявана в „Архив”
 36. АО-37 Издаване на други видове удостоверения за данни за гражданската регистрация по искане на гражданите
 37. АО-38 Издаване на удостоверение за наличие или липса в „Архив” на документи
 38. АО- 39 Издаване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ „ГРАО” - (Уникален идентификатор на административната услуга – 831)
 39. АО-40 Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции
 40. АО-18 Издаване на удостоверение за съпруг/а/ и родствени връзки. (Уникален идентификатор на административната услуга – 2036)
 41. АО-19 Издаване на удостоверение за родените от майката деца - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2057)
 42. АО-33 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване наличието на българско гражданство - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2390)
 43. Устройство на територията
 44. Общинска собственост
 45. Полезни връзки
 46. Управление на етажна собственост
 47. Асоциация на Българските Черноморски общини
 48. Административни услуги

Търсене