АО-10 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2080)

Дата на публикуване: 30.11.2020 10:37
 Характеристика на услугата:

Искане-брак, Искане-раждане, Искане-смърт се подава в  Центъра за административно обслужване (ЦАО) с адрес: бул. „България“ №12, на гише № 4  всеки работен ден от 8,30 до 17,30 ч. заедно с приложените документи.
Служителят проверява самоличността, регистрира заявената услуга в електронната система за документооборот  и прави справки в Национална база данни „Население”. При съставяне на акт за раждане се прави искане за ЕГН , което се изпраща в ТЗ „ГРАО” – Бургас заедно с копия на представените документи . ТЗ „ГРАО”  дава ЕГН и връща искането на длъжностното лице за съставяне на акта. Акт за граждански брак и акт за смърт се съставят от длъжностното лице по гражданско състояние след проверка на представените документи и справки в Национална база данни „Население”. На заявителя се връчва удостоверение за раждане- оригинал, граждански брак-оригинал или препис-извлечение от акт за смърт за първи път.
 
Правно основание:
чл.72, ал.3, във връзка с чл.70, ал.1 от Закона за гражданската регистрация; Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа / обн. ДВ, бр.73 от 12.09.1958 г./; чл.110, ал.1, т.11 от Закона за местните данъци  и такси.

Резултат:
Съставяне на актове и получаване на удостоверения за гражданско състояние за събития, настъпили в чужбина.

Важно: Актовете за раждане на лица, родени в чужбина, се съставят в Общината по постоянен адрес на майката, ако тя не е българска гражданка - в Общината по постоянен адрес на бащата.
   Актовете за граждански брак се съставят по постоянен адрес на съпруга, ако е български гражданин, а  ако той не е български гражданин - по постоянен адрес на съпругата.
   Актовете за смърт се съставят в Общината по постоянен адрес на починалото лице.
 Представените  документи, в зависимост от държавата, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на Конвенцията за премахване на  изискванията за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 05.10.1961 г., по която Република България е страна или на двустранни международни договори, както и  на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и др. книжа. Изисква се те да бъдат преведени на български език, а подписът на преводача, заверен от нотариус или да бъдат преведени и заверени от консулските или дипломатическите представителства на Република България в чужбина. При представяне на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние, съгласно Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 г. във Виена, не се изисква печат „Апостил“. Превод се изисква, ако длъжностното лице прецени, че има нужда от такъв.                 
        
Необходими документи:
    1. Документ за самоличност на лицето.
 1. Нотариално заверено пълномощно при искане от друго лице.
 2. Акт за гражданско състояние – преведен, заверен и легализиран.
      Такса: не се таксува.
      Срок за изпълнение: от 1 до 7 дни / в зависимост от вида на документа /
      Телефони за връзка: 0559/ 29151, 0882003374 , 0882003193.         
      Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата: Кмет на община.
      Електронен адрес за предложения : karnobat@mail.bg
      Ред и срокове за обжалване на административния акт:                                   
Индивидуалните административни актове, издадени от Кмета на общината, могат да  бъдат обжалвани по административен ред пред Областния управител на област Бургас или директно по съдебен ред пред Административен съд – Бургас, по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок след съобщаването. В 3-дневен срок. Кметът на  общината е длъжен да окомплектова и изпрати до Административен съд Вашата жалба, цялата преписка, включително и оспорвания акт, като Ви уведоми за това.

Технологична карта
 
 
 
 

 1. , съставени в чужбина - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2080)... - Текуща страница
 2. ГРАО
 3. АО-01 Издаване на удостоверение за раждане – оригинал. (Уникален идентификатор на административната услуга – 2052)
 4. АО-02 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат. (Уникален идентификатор на административната услуга – 2076)
 5. АО-03 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал. (Уникален идентификатор на административната услуга – 1999 )
 6. АО-04 Издаване на удостоверение за граждански брак – дубликат. (Уникален идентификатор на административната услуга-2037)
 7. АО-05 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за първи път. (Уникален идентификатор на административната услуга-2019)
 8. АО-06 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път. (Уникален идентификатор на административната услуга-2034)
 9. АО-07 Издаване на удостоверение за липса на съставяне на акт за гражданско състояние / акт за раждане или акт за смърт/ (Уникален идентификатор на административната услуга-2038)
 10. АО-08 Заверка на документи за гражданско състояние за чужбина. (Уникален идентификатор на административната услуга-2110)
 11. АО-09 Припознаване на дете. (Уникален идентификатор на административната услуга – 2053)
 12. АО–11 Промяна в актовете за гражданско състояние - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2132)
 13. АО-12 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние. (Уникален идентификатор на административната услуга – 2000)
 14. АО-13 Възстановяване или промяна на име. (Уникален идентификатор на административната услуга – 2033)
 15. АО-14 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществени отношения - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2040)
 16. АО-15 Издаване на удостоверение за наследници - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2016)
 17. АО-16 Издаване на удостоверение за семейно положение - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2075)
 18. АО-17 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а/ и деца - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2075)
 19. АО-20 Издаване на удостоверение за правно ограничение - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2108)
 20. АО-21 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2092)
 21. АО-22 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра за населението - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2138)
 22. АО-23 Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2017)
 23. АО-24 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2073)
 24. АО-25 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или промяна на постоянен адрес - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2079)
 25. АО-26 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2128)
 26. АО-27 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 г. - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2056)
 27. АО-28 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или промяна на настоящ адрес - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2107)
 28. АО-29 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес - (Уникален идентификатор на административната услуга – 1997)
 29. АО-30 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес при регистриран настоящ адрес след 2000 г. - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2104)
 30. АО-31 Издаване на заверено копие от личен регистрационен картон или страница от семеен регистър на населението - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2020)
 31. АО-32 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2058)
 32. АО-34 Признаване и изпълнение на съдебно решение или акт на чуждестранен съд или орган - (Уникален идентификатор на административната услуга – 1994)
 33. АО- 35 Комплектоване на документи, изпращани до други компетентни органи - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2390)
 34. АО-36 Заверка на копие от документация, съхранявана в „Архив”
 35. АО-37 Издаване на други видове удостоверения за данни за гражданската регистрация по искане на гражданите
 36. АО-38 Издаване на удостоверение за наличие или липса в „Архив” на документи
 37. АО- 39 Издаване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ „ГРАО” - (Уникален идентификатор на административната услуга – 831)
 38. АО-40 Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции
 39. АО-18 Издаване на удостоверение за съпруг/а/ и родствени връзки. (Уникален идентификатор на административната услуга – 2036)
 40. АО-19 Издаване на удостоверение за родените от майката деца - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2057)
 41. АО-33 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване наличието на българско гражданство - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2390)
 42. Устройство на територията
 43. Общинска собственост
 44. Полезни връзки
 45. Управление на етажна собственост
 46. Информация
 47. Асоциация на Българските Черноморски общини
 48. Административни услуги

Търсене