Европейски Проекти

Дата на публикуване: 25.11.2014 16:13


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ: "ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ЖИЛИЩНИЯ СЕКТОР В ГРАД КАРНОБАТ - 2"

Покана за заключителна пресконференция - публикувано на 13.08.2020 г.

Покана за официално събитие "Откриване на обектите" - публикувано на 24.06.2020 г.


Покана за официално събитие "Първа копка" - публикувано на 30.12.2019 г.


Покана за встъпителна пресконференция - публикувано на 17.05.2019 г.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА В ГРАД КАРНОБАТ“

Информация за приключил проект - публикувано на 23.07.2019 г.
Покана за заключителна пресконференция - публикувано на 17.07.2019 г
.

Покана за встъпителна пресконференция - публикувано на 19.03.2018 г.


ЗА ПРОЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБНОВЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГР. КАРНОБАТ“

Представяне на проект "Реконструкция и обновяване на материалната база на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр. Карнобат" - публикувано на 30.05.2017 г.

„Първа копка“ по проект за модернизация на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост, гр. Карнобат - публикувано ликувано на 29.11.2017 г.
Покана за встъпителна пресконференция - публикувано на 25.05.2017 г.

Покана за официално събитие "Първа копка" - публикувано на 22.11.2017 г.
Покана за официално събитие "Откриване на обекта" - публикувано на 10.09.2018 г.
Покана за заключителна пресконференция - публикувано на 12.10.2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ "ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ЖИЛИЩНИЯ СЕКТОР В ГРАД КАРНОБАТ"

Покана за встъпителна пресконференция - публикувано на 21.11.2016 г.
Покана за официално събитие "Първа копка" - публикувано на 24.07.2017 г.
Покана за официално събитие "Откриване на обектите" - публикувано на 12.04.2019 г.
Покана за заключителна пресконференция - публикувано на 12.04.2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ:"ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА НА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ГРАД КАРНОБАТ"

Покана за встъпителна пресконференция - публикувано на 28.11.2016 г.
Покана за заключителна пресконференция - публикувано на 31.07.2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ:„ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПУБЛИЧНИ ОБЩИНСКИ СГРАДИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАД КАРНОБАТ“

Покана за встъпителна пресконференция - публикувано на 05.12.2016 г.
Покана за заключителна пресконференция - публикувано на 20.11.2017 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ: „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПУБЛИЧНИ АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ В ГРАД КАРНОБАТ”

Покана за заключителна пресконференция - публикувано на 11.04.2018 г.
Покана за встъпителна пресконференция - публикувано на 28.11.2016 г.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ: "ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ"

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ "ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ДИМИТЪР ПОЛЯНОВ - 1862 Г.", ГРАД КАРНОБАТ"

Покана за заключителна пресконференция - публикувано на 19.11.2018 г.
Покана за встъпителна пресконференция - публикувано на 21.11.2016 г.


Община Карнобат започна изпълнението на нов и значим социален проект

Нов социален проект стартира община Карнобат. Официалното му представяне бе на 27 ноември, когато се проведе встъпителната пресконференция. Финансирането е по ОП "Развитие на човешки ресурси". Проект: "За по - независим живот - интегрирани услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Карнобат" е на стойност 499 685,12лв. Финансирането от Европейския социален фонд е в размер на 424 732,35лв., а националното съфинансиране е - 74 952,77лв.

Виж подробно

Информация - публикувано на 01.02.2016 г.

Информация - публикувано на 15.09.2016 г.

На 17.09.2015 г. Община Карнобат подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0038-C001 “За-по независим живот – интегрирани услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Карнобат” с Министерство на труда и социалната политика, в качеството му на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Виж подробно

 

Между община Карнобат и Министерство на регионалното развитие на 19.12.2013 г. се сключи Договор № BG161PO001/5-03/2013/019 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., по Схема BG161PO001/5-03/2013Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”, Операция 5.3„Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР”, приоритетна ос 5 „Техническа помощ” за изпълнение на проект: „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Карнобат”.

Основната цел е изготвянето на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Карнобат. Този планов документ трябва да се разработи като ефективен инструмент за интегрирано градско  планиране, при съблюдаване на изискванията на ОПРР и на Методическите насоки за разработване на ИПГВР за градовете от ниво 4, одобрени от Министерство на Регионалното развитие и благоустройството. Чрез ИПГВР на гр. Карнобат ще се създадат необходимите предпоставки и условия  за динамично и комплексно  развитие на територията на град Карнобат като център с регионално значение, подобряване на качеството на живот на местната общност, съществено подобрение на условията за развитие на икономиката и повишаване на инвестиционната атрактивност на града и прилежащите му територии.

 

Покана към местната и централна власт

Покана към местната общност

Покана към местния бизнес и НПО

 

Община Карнобат е бенефициент по проект BG051PO001-5.2.13 – 0007 - С0001 „Комплекс за социални услуги в общността "Надежда" - гр. Карнобат", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

Периодично публикуване на информация за напредъка на проекта за периода от 02.2014 - 11.2014 г.

Още един незабравим ден - Екскурзия в гр. Пловдив - 23 и 24 септември 2014 г.

Един незабравим ден в града на липите - 27.07.2014 г.

Екскурзия /Карнобат - Созопол - Равадиново/ през  м.05-2014 г.
Периодично публикуване на информация за напредъка на проекта за периода от 01.02.2014 - 31.03.2014 г.

Периодично публикуване на информация за напредъка на проекта за периода от 01.10.2013 - 31.12.2013 г.

 

Община Карнобат е бенефициент по проект BG051PO001-5.1.04 – 0132 - С0001 „Услуги в домашна среда за хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора от община Карнобат”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Създаденото Звено за услуги в домашна среда осигури нови работни места в сектора на социалната икономика и допринесе за преодоляване на бедността на безработните лица на територията на общината. Устойчивостта на постигнатите резултати е обвързана с качеството за изпълнение на заложените по проекта дейности.

 

Периодично публикуване на информация за напредъка на проекта за периода от 28.02.2014 - 25.04.2014 г.
Периодично публикуване на информация за напредъка на проекта за периода от 31.12.2013 - 28.02.2014 г.

Периодично публикуване на информация за напредъка на проекта за периода от 31.10.2013 - 31.12.2013 г.
Периодично публикуване на информация за напредъка на проекта за периода от 01.07.2013 - 31.10.2013 г.

 

 

Търсене