Климат

Дата на публикуване: 29.03.2012 15:35
Територията на община Карнобат попада в преходно-континенталната климатична област. Формирането на климата е под влиянието на океански въздушни маси, които нахлуват от запад и северозапад и на континентални от североизток. Теренните условия и близостта на Черно море са допълнителни фактори, които влияят върху климатичните елементи.

Средногодишната температура (11,4 гр. С) на въздуха и средномесечната температура на най-студения м. януари (0,1 гр.С) го определят като район с мек климат.

Валежите, като важен климатичен ресурс, са в размер на 549 мм средногодишно. Годишното разпределение по месеци е неравномерно. Максимумът на валежите е летен и в същото време м. август е най-сухият. Характерни са интензивните засушавания през лятото и есента, които понякога продължават 30 и повече дни.

Снежната покривка е неустойчива. Продължителността й се увеличава в северна посока. Първата снежна покривка се образува , по принцип, в средата на декември и изчезва сравнително рано – в началото на март. През последните години се забелязва тенденция на скъсяване на този период и редуване на интервали със и без снежна покривка през зимните месеци.
Преобладаващи ветрове в района са северно-източните и северните. Липсата на високи оградни планини и слабата залесеност на района обуславя и големи скорости на вятъра.

Климатичните ресурси на общината предлагат широки възможности за стопанско използване. В агроклиматичен аспект територията попада в два пояса: пояс на средно топлолюбиви култури и пояс на топлолюбиви култури.

Търсене