Състояние на въздуха

Дата на публикуване: 29.03.2012 15:38
На територията на община Карнобат няма постоянно действащи стационарни пунктове за контрол на атмосферния въздух. От 2000 г. са организирани два пункта, разположени в гр. Карнобат и обслужвани от мобилната имисионна лаборатория на РИОСВ – гр. Стара Загора. Анализирането се извършва два пъти годишно по едно денонощие на пункт.

През периода 19.06.2000 г. до настоящия моментдва пъти годишно се извършва замерване в района на гр. Карнобат, с помощта на мобилна автоматична станция, са проследени концентрациите в динамиката на следните инградиенти: озон, въглероден оксид, серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, прах, сероводород и амоняк и шест метеорологични фактора: атмосферно налягане, посока и скорост на вятъра, температура и влажност на въздуха, роза на ветровете и слънчевото греене.

Направеното обследване на атмосферния въздух в гр. Карнобат през м. юни 2000г. не дава данни за превишаване на пределно допустимите концентрации на показателите: озон, въглероден оксид, азотен оксид, азотен диоксид, сероводород, амоняк и серен диоксид.

На основание чл.27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/, ДВ бр.45 от 1996г.; чл.31 и чл.32 на Наредба №7 от 03.05.1999г.за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух /КАВ/, ДВ бр.45 от 1999г., писмо на РИОСВ-Бургас вх.№ 2421/29.10.2001г. и задание на община Карнобат е разработена Комплексна програма за намаляване на емисиите на замърсители и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в района на община Карнобат. Комплексната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух е приета от Общински съвет гр.Карнобат на Шестнадесетото заседание на Общински съвет гр.Карнобат проведено на 31.03.2005г.

Основната цел на програмата е намаляване нивото на замърсяване с прах и ФПЧ. Тази цел е в съответствие със стратегическата цел на община Карнобат за опазване и предотвратяване на замърсяването на околната среда по всички компоненти и фактори на въздействие, с оглед намаляване на риска за здравето на населението, опазване на природните и културни ценности от вредни въздействия, както и предотвратяване на опасности и щети при изменение качеството на въздуха в резултат на различни дейности.

  1. Състояние на въздуха - Текуща страница
  2. Полезни изкопаеми
  3. Горски фонд
  4. Водни ресурси
  5. Климат
  6. Почви
  7. Релеф

Търсене