ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

Дата на публикуване: 17.05.2022 10:47
                                                                             
ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА

 

           

Община Карнобат открива процедура за избор на членове на Съвета на децата.

          

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2003г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения.

Прилагането на процедурата за избор на членове на Съвета на децата е разделена на три нива: общинско, регионално и национално, които са взаимосвързани. По този начин е изграден ефективен механизъм за детско участие с представителност на местно и национално ниво. Съгласно утвърдената процедура, Кметът на всяка община извършва избор на кандидатури за членове на Съвета на децата на територията на общината и ги предлага на Областния управител. От своя страна Областния управител извършва подбор на кандидатурите, подадени от всички общини и представя трите номинирани за областта кандидатури във всяко направление, съществуващо на територията на областта до Председателя на ДАЗД.

Съставът на Съвета се формира по един представител на всички 28 административни области, 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България. За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години и местоживеене(настоящ адрес) на територията на община Карнобат. Всяко дете може да кандидатства само в едно от следните направления:

  1. Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;
  2. Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
  3. Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
  4. Индивидуални кандидатури.
При кандидатстване по направление 1), 2) или 3), то е необходимо към формуляра за кандидатстване да бъде прикрепен протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията. Всяка организация или програма може да номинира само един свой представител.
 

Необходимо е кандидатите да отговарят на следните критерии:

      - Активност

      - Креативност

      - Толерантност

      - Ангажираност към обща кауза

      - Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии

      - Ориентираност към резултати

      - Организаторски умения

      - Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта

      - Умение за изказване на позиция от името на другите деца в областта

      - Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).

Изисквания към деца бежанци:

      - Детето да е получило международна закрила

      - Детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Формуляр за кандидатстване.
  2. Мотивационно писмо.
  3. Протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията.

 

Документите на кандидатите се подават в сградата на Община Карнобат, град Карнобат, бул. „България” № 12, в срок до 24.05.2022 г., всеки работен ден от 08.30 часа до 17.30 часа или по електронен път на адрес karnobat@mail.bg.

Цялата информация за кандидатстване по утвърдената Процедура за избор на членове на Съвета на децата, както и формулярите за кандидатстване са публикувани на интернет-страницата на Община Карнобат.

 

 

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

 

 

 

Галерия




Наименование Брой тегления
Процедура за избор на членове на Съвета на децата.docx 11 Изтегли документ с име "Процедура за избор на членове на Съвета на децата.docx"
Формуляр за кандидатстване.docx 10 Изтегли документ с име "Формуляр за кандидатстване.docx"
Мотивационно писмо.docx 10 Изтегли документ с име "Мотивационно писмо.docx"

Търсене