Покана за 4-то заседание на Общински съвет на 29 януари 2016 г.

Дата на публикуване: 15.02.2016 14:36
ПРОЕКТ   
                                                                          
ДНЕВЕН РЕД
НА ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ  НА  29 ЯНУАРИ  2016 ГОДИНА  ОТ 15.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА


1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Карнобат за 2015г.
Вх.№ 108/15.01.2016г.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жельо Георгиев – зам.кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г. Вх.№ 105/15.01.2016г.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане  стратегия за управление на  общинската собственост за период 2015 -2019г. Вх.№ 115/19.01.2016г.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жельо Георгиев – зам.кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на план – сметка за необходимите разходи по чл.66, ал.1 от ЗМДТ за 2016г. Вх.№ 99/13.01.2016г.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жельо Георгиев – зам.кмет на Община Карнобат, относно: Приемане  на ценоразпис за продажба на дървесина и недървесни горски продукти от горски територии на община Карнобат и определяне обема на дървесина за продажба чрез него през 2016г. Вх.№ 109/18.01.2016г.

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Проект за Бюджет на община Карнобат за 2016г. Вх.№ 96/12.01.2016г.
 
7. ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Емине Ешреф Али – Председател на ПК „Икономическа и инвестиционна политика, бюджет и финанси“, относно: Увеличение на основното трудово възнаграждение на Кмета на Община Карнобат и кметовете на кметства с 10 (Десет) %. Вх.№ 106/15.01.2016г.

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане  на Програма за опазване на околната среда на община Карнобат за период 2015 -2020г. Вх.№ 80/15.12.2015г.

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – собственост на община Карнобат. Вх.№87/23.12.2015г.


10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жельо Георгиев – зам.кмет на Община Карнобат, относно:  Изменение на решение №222.1/29.03.2013г на общински съвет гр.Карнобат. Вх.№ 107/15.01.2016г.

11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жельо Георгиев – зам.кмет на Община Карнобат, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, в с.Сигмен, общ.Карнобат. Вх.№112/18.01.2016г.

12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жельо Георгиев – зам.кмет на Община Карнобат, относно: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с.Крушово. Вх.№111/18.01.2016г.

13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жельо Георгиев – зам.кмет на Община Карнобат, относно: Съгласие за издаване на разрешение за ползване на воден обект: Язовир „Черково“ с.Черково. Вх.№113/18.01.2016г.
   
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам.кмет на Община Карнобат, относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2015г. Вх № 110/12.01.2016г.

15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам.кмет на Община Карнобат, относно: Избор на Общински обществен съвет, съгласно Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Вх № 95/12.01.2016г.

16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА  от  Мария Генова – зам.кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на средносрочна програма за социална интеграция на уязвимите и малцинствени групи на община Карнобат за периода 2016 - 2017г. Вх.№ 98/13.01.2016г.

17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на община Карнобат, относно:  Проектно предложение на община Карнобат „Външен асансьор към СОУ „Хр.Ботев“, гр.Карнобат по Проект „Красива България“- 2016г. Вх.№ 104/15.01.2016г.

18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова – Председател на Общински съвет - Карнобат, относно: Даване на съгласие за отпускане на наследствена пенсия по реда на чл. 82, и чл. 83 от КСО на Ганка Михайлова Христова, Христо Михайлов Христов, Асен Михайлов Христов. Вх.№ 97/12.01.2016г.

19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита  Стаматова – Председател на Общински съвет-Карнобат, относно: Приемане на решение за представителство пред Общото събрание на Асоциацията по В и К – Бургас. . Вх.№ 120/22.01.2016г.

Търсене