Покана за 5-то заседание на Общински съвет на 29 февруари 2016 г.

Дата на публикуване: 24.02.2016 14:52
ПРОЕКТ    
                                                                           
ДНЕВЕН РЕД

НА ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ  НА  29 ФЕВРУАРИ  2016 ГОДИНА  ОТ 15.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Карнобат.  Вх.№ 131/12.02.2016г.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на община Карнобат за периода 2014 – 2020г. Вх.№126 от 05.02.2016г.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Обявяване на имоти-публична общинска собственост, за частна общинска собственост. Вх.№ 134/15.02.2016г.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Предоставяне на помещение без търг на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност. Вх.№ 135 / 16.02.2016г.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Продажба на имот- частна общинска собственост, в землището на гр.Карнобат. Вх.№ 133/15.02.2016г.

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Продажба на имущество частна общинска собственост. Вх.№ 142 /17.02.2016г.

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жельо Георгиев – зам.кмет на Община Карнобат, относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Вх.№ 136/16.02.2016г.

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жельо Георгиев – зам.кмет на Община Карнобат, относно:  Продажба на имоти от Общински поземлен фонд в землището на гр.Карнобат . Вх.№ 138/16.02.2016г.

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жельо Георгиев – зам.кмет на Община Карнобат, относно:  Извършване на делба и промяна на НТП на поземлени имоти в землищата на гр.Карнобат, с.Козаре и с.Церковски, община Карнобат . Вх.№ 137/16.02.2016г.

10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП ПРЗ за поземлен имот с № 145036, Местност „Масатлията“ землище на с.Венец, община Карнобат, попадащ в концесионната площ на „Кючук гьол“  . Вх.№ 139 /16.02.2016г.

11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП ПРЗ за поземлен имот с № 16062, Местност „Под дермен дере“ землището  на с.Венец, община Карнобат, попадащ в концесионната площ на „Кючук гьол“  . Вх.№ 140 /16.02.2016г.

12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП ПРЗ за поземлен имот с № 145035, Местност „Масатлията“ землище на с.Венец, община Карнобат, попадащ в концесионната площ на „Кючук гьол“  . Вх.№ 141 /16.02.2016г.

13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – Заместник кмет на община Карнобат, относно: Програма по предотвратяването на противообществени прояви на малолетни и непълнолетни в община Карнобат през 2016г. . Вх.№ 144/18.02.2016г.

14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова – Председател общински съвет, относно: Приемане на решение  за представителство пред общото събрание на Асоциация по ВиК - Бургас. Вх.№ 143/17.02.2016г.ПРЕДСЕДАТЕЛ      
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАРНОБАТ:……………………………
                                      (Маргарита Стаматова)


Търсене