Покана за 21 - то заседание на Общински съвет на 5 септември 2017 г.

Дата на публикуване: 31.08.2017 16:32
ПРОЕКТ    

ДНЕВЕН РЕД
НА ДВАДЕСЕТ  И  ПЪРВОТО  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ,
НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ  НА  05 СЕПТЕМВРИ  2017 ГОДИНА ОТ 15.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова Стаматова – Председател общински съвет Карнобат, относно: О Т Ч Е Т за дейността на Общински съвет- Карнобат и неговите комисии през Първо шестмесечие на 2017 година. Вх.№ 519/28.08.2017 г.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – кмет на община Карнобат, относно: Отчет на Кмета на Община Карнобат за изпълнение на решенията на Общински съвет–гр. Карнобат през първото полугодие на 2017г. Вх.№ 521/29.08.2017 г.
 
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – кмет на община Карнобат, относно:   Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 год. Вх.№ 518/25.08.2017 г.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам.кмет на община Карнобат, относно: Утвърждаване и дофинансиране на паралелки с ученици под минималния брой и слети паралелки в ОУ“Христо Ботев“, с.Екзарх Антимово за учебната 2017/2018г.  Вх.№ 513/ 23.08.2017 г.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам.кмет на община Карнобат, относно: Утвърждаване и дофинансиране на паралелки с ученици под минималния брой и слети паралелки в ОУ“Христо Ботев“, с.Кликач за учебната 2017/2018г. Вх.№ 515/ 23.08.2017 г.

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам.кмет на община Карнобат, относно: Утвърждаване и дофинансиране на паралелки с ученици под минималния брой и слети паралелки в НУ“Христо Ботев“, с.Соколово за учебната 2017/2018г.  Вх.№ 516/ 23.08.2017 г.

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам.кмет на Община Карнобат, относно: Актуализиране на Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2017/2018г.  Вх.№511/22.08.2017 г.

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова Стаматова – Председател общински съвет Карнобат, относно: Приемане на решение за представителство в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ЕАД  гр.Бургас. Вх.№512/ 23.08.2017 г.

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – кмет на община Карнобат, относно: Предложение от СК „Олимпиец-Атанас Комшев“, гр.Карнобат за: Присъждане званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН“ на треньора по борба Иван Тотев. Вх.№ 520/ 28.08.2017 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ      
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАРНОБАТ:
                                      (Маргарита Стаматова)

Търсене