Покана за 26 - то заседание на Общински съвет на 5 април 2018 г.

Дата на публикуване: 30.03.2018 19:05
ПРОЕКТ   
 
ДНЕВЕН РЕД НА ДВАДЕСЕТ  И  ШЕСТОТО  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ  НА  05 АПРИЛ  2018 ГОДИНА ОТ 10.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
 
 
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Карнобат за  2017г. Вх.№ 608/22.03.2018 г.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:
Компенсирани промени в разчета за капиталови разходи на Община Карнобат за  2018г.  Вх.№609/22.03.2018 г.

3
. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА И БАЛАНСА НА „ОБЩИНСКИ ИМОТИ-КАРНОБАТ” ЕООД, ГР. КАРНОБАТ ЗА 2017 Г. И освобождаване от ОТГОВОРНОСТ НА УправителЯ на „Общински имоти – Карнобат“ ЕООД

4
. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: ПРОДАЖБА НА ИМОТ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД  В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД КАРНОБАТ Вх.№ 616/27.03.2018 г.

5
. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване.Вх.№ 614/26.03.2018 г.

6
. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ  ОТ  ВОДЕН ОБЕКТ –ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – ЯЗОВИР „ПОД СЕЛОТО“  В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЖЕЛЕЗНИК
Вх.№ 610/26.03.2018 г.

7
. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ  ОТ  ВОДЕН ОБЕКТ –ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – ЯЗОВИР „ШЕЙТАН ДЕРЕ“  В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЖЕЛЕЗНИК
Вх.№611/26 .03.2018 г.
 
8
. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ  ОТ  ВОДЕН ОБЕКТ –ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ОГНЕН Вх.№ 612/26.03.2018 г.

9
. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Поправка на грешка в Решение на Общински съвет-Карнобат, прието по т.8 от дневния ред на проведено заседание на 31.01.2018 г. Вх.№ 613/26.03.2018 г.

10
. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Кандидатстване на община Карнобат по Програма Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция за периода 2014-2020, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ, Приоритетна ос 1: „Околна среда“, Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси в трансграничния район  чрез съвместни инициативи“. Вх.№ 617/27.03.2018 г.

1
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Кандидатстване на община Карнобат по Програма Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция за периода 2014-2020, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ, Приоритетна ос 2: „Устойчив туризъм“, Специфична цел 2.1: “Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура”. Вх.№ 618/27.03.2018 г.

1
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова –  зам. кмет на Община Карнобат, относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г. Вх.№ 607/22.03.2018 г.

1
3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова  – председател на Общински съвет-Карнобат, относно: Даване на съгласие за отпускане на наследствена пенсия по реда на чл. 82, и чл.83 от КСО на Алекси  Радостинов Топалов  Вх.№ 620/22.03.2018 г.
 
 
                                ПРЕДСЕДАТЕЛ 
                                                ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАРНОБАТ:
                                                                                                      (Маргарита Стаматова)

Търсене