ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини

ОБЯВА /Общинска служба по земеделие – Карнобат/
04.08.2020
Общинска служба по земеделие – Карнобат на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, обявява на собствениците и ползвателите на земеделски земи в община Карнобат, че към 01.08.2020 г. са изготвени предварителните  регистри по реда на чл.72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ.

СЪОБЩЕНИЕ /рекултивация депо част Електро/
31.07.2020
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Карнобат съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Карнобат“ – промяна по време на строителството по чл. 154, ал. 2, т.8, част Електро“. С реализацията настоящото инвестиционно предложение ще се извърши промяна по време на строителство по чл. 154, ал. 2, т. 8, част Електро на обект: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на...

СЪОБЩЕНИЕ на основание §4, ал. 2 от допълнителните разпоредби на ЗУТ
28.07.2020
Община Карнобат Ви уведомява, че със Заповед №РД-283/11.06.2020 г. е поправена очевидна фактическа грешка по плана на с. Смолник, като вместо УПИ IX-99 от кв.10, да се чете УПИ XVI-99 от кв.10. Вместо УПИ XI-“държавен имот“ от кв.10, да се чете УПИ XV-„ държавен имот“ от кв.10.

ЗАПОВЕД № РД-409 ОТ 23.07.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
24.07.2020
На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ (Закона  за  устройство  на  територията )  и чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление   и   местната  администрация, постъпило Искане с рег. №94-00-4080/21.07.2020г. от Атанас Николов Апостолов, гр.Карнобат, ул.“Атанас Манчев“ №21, Щерю Николов Апостолов, гр. Карнобат, ул.“Атанас Манчев“ №21   и Становище на главния архитект на община Карнобат – арх. Жени Бъчварова за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ Х-226 и УПИ ХІ-228, в кв.16 по плана на кв.“Красно село“ – гр. Карнобат .

СЪОБЩЕНИЕ
23.07.2020
На основание чл. 62, ал. 1 от Закона за водите директорът на Басейнова дирекция "Черноморски район" обявява: Инициатива на "Напоителни системи" ЕАД - гр. София, за водовземане на язовир "Крушево"

СЪОБЩЕНИЕ
23.07.2020
На основание чл. 62, ал. 1 от Закона за водите директорът на Басейнова дирекция "Черноморски район" обявява: Инициатива на "Напоителни системи" ЕАД - гр. София, за водовземане на язовир "Барган"

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Търсене
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен