ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
Новини

ЗАПОВЕД № РД-354 ОТ 03.07.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
08.07.2020
На основание чл.150, ал.1 и 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.124а, ал.5 от ЗУТ и постъпило  заявление рег.№ 94-00-3595/01.07.2020г. от Гинчо Запрянов Коралски, гр.Карнобат, ул.“Девети септември“ №12 за Разрешение за изработване на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА  ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА

ЗАПОВЕД № РД-353 ОТ 03.07.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
08.07.2020
На основание чл.150, ал.1 и 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.124а, ал.5 от ЗУТ и постъпило  заявление рег.№ 94-00-3594/01.07.2020г. от Гинчо Запрянов Коралски, гр.Карнобат, ул.“Девети септември“ №12 за Разрешение за изработване на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА  ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА

СЪОБЩЕНИЕ /ВЕЛОАЛЕЯ/
30.06.2020
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Карнобат съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение: „Улично осветление по улицата от бул. „Москва“ до ЖП гара Карнобат и реконструкция на велосипедна алея от бул. „Москва“ до ЖП гара Карнобат“. Обектът, предмет на инвестиционното предложение, обхваща съществуващата велосипедна алея от бул. Москва до ЖП гара Карнобат с дължина 1693,31м. Предвижда се реконструкция, като новата алея ще е с ширина 2,50 м. изпълнена от цветен плътен асфалтобетон с дебелина 6см и ограничителни бордюри 8/16/50 см. На всички места,...

ЗАПОВЕД № РД-331 ОТ 25.06.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
29.06.2020
        На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ (Закона  за  устройство  на  територията )  и чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление   и   местната  администрация, постъпило Искане с рег. №94-00-3161/15.06.2020г. от Севдали Халим Хабил, с.Искра, община Карнобат и Руси Тодоров Русев, гр.Карнобат, ул.“Драва“ №36   и Становище на главния архитект на община Карнобат – арх. Жени Бъчварова за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ“за ООД“, УПИ ХХІ-4425 „за ООД“ и УПИ ХХІІ „за ООД“ в кв.75 по плана на гр.Карнобат.

ЗАПОВЕД № РД-317 ОТ 23.06.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
29.06.2020
На основание чл.150, ал.1 и 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.124а, ал.5 от ЗУТ и постъпило  мотивирано искане рег.№ 26-00-489(1)/18.06.2020г. от „ТРИ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, Ж.К.“Славейков“ № 1Б, вх.9, ет.6 за Разрешение за изработване на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА  ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА, във връзка с краткия срок за осъществяване на инвестиционните намерения на възложителя

ЗАПОВЕД № РД-316 ОТ 23.06.2020 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
29.06.2020
На основание чл.150, ал.1 и 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.124а, ал.5 от ЗУТ и постъпило  мотивирано искане рег.№ 26-00-511(1)/24.06.2020г. от „ПАРТНЬОРИ – А.Т.“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Карнобат, ул.“Бачо Киро“№6 за Разрешение за изработване на КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА  ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА, във връзка с краткия срок за осъществяване на инвестиционните намерения на възложителя

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Търсене
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен