"Енергийна ефективност" в Периферните райони

Дата на публикуване:
Информация за кандидатстване за енергийна ефективност на жилищни сгради по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020
Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР. Целта на процедурата е повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор и на обществените сгради,  да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в жилищни сгради, топлинен комфорт и по – високо качество на жизнената среда.
Община Карнобат е конкретен бенефициент по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма Региони в растеж 2014 – 2020г. по процедура BG16RF0OP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”. Дейностите по настоящата процедура ще се осъществяват на територията на град Карнобат.


Приложение 1.1 - Ред за изчисляване на разходите
Приложение 1.2 - Декларация от собствениците на самостоятелни (стопански) обекти, които са извън обхвата на схемата
Приложение 1.3 - Разходи самостоятелен обект
Условия минимални помощи
Приложение 2 - Покана за свикване на ОС учредяване на СС
Приложение 3 - Протокол от залепване на покана учредяване на СС
Приложение 4 - Протокол от ОС за учредяване на СС
Приложение 5 - Споразумение за създаване на СС
Приложение 6 - Заявление за интерес
Приложение 7 - Справка за ССО
Приложение 8 - Покана за свикване на ОС на СС
Приложение 9 - Протокол от залепване на покана за ОС на СС
Приложение 10 - Протокол от ОС на СС
Приложение 11 - Договор СС Община
Приложение 12 - Декларация не член наСС
Приложение 13 - Покана за свикване на ОС на собственици ЕС
Приложение 14 - Протокол от залепване на покана за ОС на собственци ЕС
Приложение 15 - Протокол от ОС на собственици ЕС
Приложение Н ос2 - Указания изпълнение ЕЕ жилищни сгради

Процедура за оценка на подадените заявления
Регистър на подадени заявления - към 31.03.2016 г.
Регистър за минимални помощи

Търсене