Покана за 25 - то заседание на Общински съвет на 2 март 2018 г.

Дата на публикуване: 26.02.2018 11:24


 ПРОЕКТ   
 
ДНЕВЕН РЕД НА ДВАДЕСЕТ  И  ПЕТОТО  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ,
НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ  Н
А  02 МАРТ  2018 ГОДИНА ОТ 10.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ


 
1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост в гр.Карнобат. Вх.№ 568/21.02.2018г.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Карнобат и физически лица, чрез продажба частта на общината в с.Хаджиите. Вх.№566/21.02.2018г.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:
Прекратяване на съсобственост чрез продажба дела на Община Карнобат. Вх.№ 561/20.02.2018г.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:  
Отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост. Вх.№ 567/21.02.2018г.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: 
Съгласие за издаване на разрешение за ползване на воден обект: язовир, имот № 000194 с. Церковски. Вх.№ 563/21.02.2018г.

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: 
Съгласие за издаване на разрешение за ползване на воден обект: язовир Чаирите, имот № 000153 с.Крумово градище. Вх.№ 564/21.02.2018г.

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване. Вх.№ 560/20.02.2018г

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Изменение на решение 279.1 по т.11 от дневния ред прието на деветнадесето заседание на Общински съвет – Карнобат, проведено на 28 юли 2017 г. Вх.№ 560/20.02.2018г.

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:
Закриване на НУ „Христо Ботев“, с.Соколово, община Карнобат.  Вх.№ 599/20.02.2018г.

10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: 
Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2017 г. Вх.№ 598/20.02.2018г.

11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: 
Приемане на план за развитие на социалните услуги в Община Карнобат през 2019 г. Вх.№ 562/20.02.2018г.

12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: 
Промяна на наименованието на социални услуги, делегирани от държавата дейности. Вх.№ 597/20.02.2018г.

13
. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова – Председател на Общински съвет Карнобат, относно: Създаване на комисия във връзка с новоприетия Закон за противодействие на корупцията  и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Вх.№ 569/22.02.2018 г.

1
4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова – Председател на Общински съвет Карнобат, относно: Приемане на решение за представителство пред Общото събрание на Асоциацията по В и К – Бургас. Вх.№ 596/19.02.2018г.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАРНОБАТ:
                       (Маргарита Стаматова)

Търсене