Годишен отчет

Дата на публикуване: 19.07.2012 10:15

OTЧЕТ

ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

 
През 2018 година в Община Карнобат са постъпили общо 6 (шест) писмени заявления за достъп до обществена информация. Всички са заведени в деловодната система на общината, както и в Регистъра за заведени заявления по ЗДОИ (в хартиен и електронен вариант).

Заявената информация е предоставяна в законния срок по Закона за достъп до обществена информация с писмено решение за осигуряване на достъп. Четири от постъпилите заявления са подадени от физически лица, две от фондации. През отчетния период има един регистриран отказ за предоставяне на информация, поради изразено изрично несъгласие от трето лице.

През отчетния период, информацията е предоставяна на заявителите в желаната от тях форма. В 4 (четири) от  постъпилите заявления, предпочитаната форма за предоставяне на информация е по електронен път -  на e-mail адрес, на 2 (две) – копия на хартиен носител. В случаите когато е било приложимо, информацията се предоставя след подписване на приемо-предавателни протоколи и представяне на платежен документ за заплатена такса, съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. на Министъра на финансите. През отчетния период, заявената информация е предоставяна в законоустановения срок по чл.28, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация. 

При едно от постъпилите заявления, информацията е предоставена в срока по чл. 30, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация предвид че поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка.

Настоящият отчет е изготвен на основание чл. 15, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация.


OTЧЕТ
ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

През 2017 година в Община Карнобат са постъпили общо 7 (седем) писмени заявления за достъп до обществена информация. Всички са заведени в деловодната система на общината, както и в Регистъра за заведени заявления по ЗДОИ (в хартиен и електронен вариант).

Заявената информация е предоставяна в законния срок по Закона за достъп до обществена информация с писмено решение за осигуряване на достъп. 4 от постъпилите заявления са подадени от физически лица, 1 от юридическо лице и 2 от НПО.


През отчетния период няма регистриран отказ за предоставяне на информация.

Едно от подадените заявления е изпратено по компетентност до Директора на Регионален исторически музей – Бургас, предвид че е нямало лице, което да осигури достъп

През отчетния период информацията е предоставяна на заявителите в желаната от тях форма. В 6 (шест) от  постъпилите заявления, предпочитаната форма за предоставяне на информация и на хартиен носител и само 1 (едно) по електронен път -  на e-mail адрес. В случаите когато е било приложимо, информацията се предоставя след подписване на приемо-предавателни протоколи и представяне на платежен документ за заплатена такса, съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. на Министъра на финансите.

През отчетния период, заявената информация е предоставяна в законоустановения срок по чл.28, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация.  При едно от постъпилите заявления, информацията е предоставена в срока по чл. 30, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация предвид че поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка.

Настоящият отчет е изготвен на основание чл. 15, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация.

Търсене