Парламентарни избори 2 октомври 2022г.

Дата на публикуване: 04.08.2022 09:14

 ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БУРГАС

ПОКАНА за провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии, във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г. (дата на публикуване 19.08.2022)

ПОКАНА за провеждане на консултации за сформиране съставите на подвижните секционни избирателни комисии, във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г. (дата на публикуване 09.09.2022)


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г. (по чл. 42, ал. 1 ИК)


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл.39, ал.1 ИК)      

ЗАПОВЕД № РД-548 ОТ 12.09.2022 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.

ЗАПОВЕД № РД-532 ОТ 31.08.2022 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ /ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТАТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ/

ЗАПОВЕД № РД-491 ОТ 16.08.2022 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ /ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ/


ЗАПОВЕД № РД-461 ОТ 03.08.2022 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г.


СИМУЛАТОР ЗА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 Г

ДОГОВОР №1886 за информационно-медийно обслужване Парламентарни избори - 2022 r.

ОБЩИНА КАРНОБАТ УВЕДОМЯВА избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно закона за здравето към датата на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., че съгласно решение № 1460 – НС от 22 септември 2022 г. на цик  могат да гласуват с подвижна избирателна кутия.

Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината/кметството/кметския наместник, в периода от 26 септември 2022 г. до изборния ден включително.

Заявление (приложение № 67 – НС от изборните книжа) се подава по един от следните начини:

        - саморъчно подписано от избирателя и подадено в център за административно обслужване при община карнобат, или пред кмета/кметския наместник на населеното място от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа, по пощата или по факс 0559 27165;

         -  на електронната поща на Община Карнобат karnobat@mail.bg без да се изисква квалифициран електронен подпис;

         - електронно през интернет страницата на общината, без да се изисква квалифициран електронен подпис;

         - на телефон:  0559 29156, 0559 29151, 0559 29122, 0559 29107;

Към заявлението за гласуване не се прилагат документи, освен пълномощно, когато се подава от пълномощник.

ОБРАЗЕЦ на заявлението е достъпен на официалната страница на Община Карнобат.

За повече информация: 0882 003104 – Кремена Красимирова – секретар на Община Карнобат; 0559 29151 – Зоя Колева – главен експерт „ГРАО“ в дирекция „АПИО“Oбщина Kарнобат уведомява, че на 27 септември 2022 г., от 17,00 часа, в залата на НЧ „Димитър Полянов – 1862 г.“, ще се проведе обучение на членовете на секционните избирателни комисии и ПСИК от представители на районна избирателна комисия – Бургас във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.ПРАВО НА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. имат български граждани, навършили 18 г. към изборния ден вкл., които не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване и свобода, и имат трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение.

Заявленията за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подават до кмета на общината/ кмета на кметството/ кметския наместник. Заявленията са саморъчно подписани и могат да бъдат подадени от упълномощено лице или изпратени по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината.  При подаване на електронно заявление не се изисква подпис. Заявление за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 67 - НС от изборните книжа) може да бъде получено в Център за административно обслужване при Община Карнобат, както и от кметовете и кметските наместници на населените места на територията на Общината. Заявлението е достъпно и на интернет страницата на Община Карнобат.

Общинска администрация извършва служебна проверка за установяване увреждането на избирателя. Когато служебната проверка е неуспешна, органът по чл. 23, ал. 1 ИК изисква от ТЕЛК/НЕЛК документ, удостоверяващ увреждането, както и медицинска епикриза от други медицински органи, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция.

Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се образува не по-късно от 17.09.2022 г. (14 дни преди изборния ден), ако има подадени не по-малко от 10 заявления от лица с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им адрес, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 ИК (17.09.2022 г.), може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по – късно от пет дни преди изборния ден (26.09.2022 г.) и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-КАРНОБАТ
ИНСТРУКЦИИ ЗА ГЛАСУВАНЕ С МАШИНА


ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕЖДАНИЯ


ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕСВъв връзка с произвеждането на избори за народни представители на 2 ОКТОМВРИ 2022 г., УВЕДОМЯВАМЕ избирателите на територията на Общината, че на 17 СЕПТЕМВРИ 2022 г., изтича срокът в който избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес.

В ТАЗИ ВРЪЗКА НА 10.09.2022 Г. и на 17.09.2022 г. Център за административно обслужване ПРИ община Карнобат ЩЕ РАБОТИ ОТ 9,00 ДО 17,00 ЧАСА с граждани.1. Общинска администрация издава удостоверения за гласуване на друго място само на кандидатите за народни представители, членовете на Централната избирателна комисия, членовете на Районната избирателна комисия и наблюдателите след подаване на заявление по образец - Срок до 17.09.2022 г. включително

2. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинска администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес (в случаите, когато е направено искане за вписване в избирателните списъци по настоящ адрес) - Срок до 17.09.2022 г. включително

3. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място - Срок до 17.09.2022 г. включително 

4. Избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник не по – късно от 7 дни преди изборния ден - Срок до 24.09.2022 г. включително 

5. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока (до 17 септември 2022 г. включително), може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по – късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия - Срок до 26.09.2022 г. включително

6. В избирателните списъци се вписват, съответно дописват имената на гражданите, които имат право да гласуват, но са пропуснати, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени. Лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, или е отпаднало основанието, на което са били лишени от правото да избират, се вписват в избирателните списъци след представяне на съответен документ в общината или кметството. Вписването се извършва по искане на избирателя от общинска администрация, до предаването на списъците на секционната избирателна комисия. Дописването в изборния ден се извършва от  секционната избирателна комисия по постоянен адрес. 

7. Български граждани, които живеят в друга държава – членка на Европейския съюз, заявили са че ще гласуват извън страната и на това основание са заличени от избирателния списък по постоянен адрес, могат да поискат да бъдат изключени от Списъка на заличените лица и да бъдат вписани в избирателния списък по постоянния им адрес. Вписването се извършва по искане на избирателя от общинска администрация, до предаването на списъците на секционната избирателна комисия. 

8. Лице, което е вписано в списъка на заличените лица, но има право да гласува, може да поиска се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник, или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината, което се предава незабавно от общинската администрация на компетентния кмет на общината, кметството или кметския наместник. Заявлението съдържа доказателства и документи удостоверяващи правото на лицето да гласува.

Право да избират народни представители имат българските граждани, които отговарят на условията на чл. 42, ал. 1 от Конституцията: навършили са 18 години към изборния ден включително, не са поставените под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.  

На територията на Общината, могат да направят справка в избирателните списъци по ЕГН за номера и адреса на избирателната секция, в чийто избирателен списък са включени да гласуват в изборите за народно събрание на 2 октомври 2022 г., ВСЕКИ РАБОТЕН от 8,30 до 17,30 часа в Център за административно обслужване при община Карнобат – гише 4 и 5 „ГРАО”, НА ТЕЛЕФОН: 0559 29151.

В тридесетте населени места на територията на Община Карнобат справки в обявения избирателния списък за съответното населено място се извършва от кметовете на кметства и кметските наместници.

Активна е и възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон: SMS на номер 18429, единен за трите мобилни оператора А1, Yettel, виваком. Цената на SMS е 25 ст. без ДДС. В текстта на SMS се изписва единствено ЕГН.
Също така и на телефон 080014726 – безплатен за цялата страна.Наименование Брой тегления
ДОГОВОР №1886 за информационно - медийно обслужване Парламентарни избори - 2022.pdf 2 Изтегли документ с име "ДОГОВОР №1886 за информационно - медийно обслужване Парламентарни избори - 2022.pdf"
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022.txt 3 Изтегли документ с име "СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022.txt"
Заповед ПСИК.PDF 12 Изтегли документ с име "Заповед ПСИК.PDF"
Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия.doc 5 Изтегли документ с име "Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия.doc"
ПОКАНА за провеждане на консултации за сформиране съставите на подвижните секционни избирателни комисии.pdf 12 Изтегли документ с име "ПОКАНА за провеждане на консултации за сформиране съставите на подвижните секционни избирателни комисии.pdf"
Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали .pdf 11 Изтегли документ с име "Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали .pdf"
ПОКАНА за провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии.pdf 49 Изтегли документ с име "ПОКАНА за провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии.pdf"
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 .txt 43 Изтегли документ с име "ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 .txt"
Заповед за обявяване на избирателните списъци.pdf 13 Изтегли документ с име "Заповед за обявяване на избирателните списъци.pdf"
Заповед за образуване на избирателни секции.PDF 56 Изтегли документ с име "Заповед за образуване на избирателни секции.PDF"

Търсене