Покана за 29 - то заседание на Общински съвет на 10 АВГУСТ 2018 г.

Дата на публикуване: 07.08.2018 07:37
ПРОЕКТ   
 
ДНЕВЕН  РЕД НА ДВАДЕСЕТ  И  ДЕВЕТО  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ,
НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ  Н
А  10 АВГУСТ  2018 ГОДИНА ОТ 15.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ


1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно: Разглеждане и приемане от Общински съвет Отчета за касовото изпълнение на бюджета по пълна бюджетна класификация и Отчета на сметките за средства от Европейския Съюз към 30.06.2018 година.  Вх.№ 684/01.08. 2018 г.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:
Промяна в структурата на общинска администрация в Община Карнобат. Вх.№ 688/01.08.2018 г.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова–Председател на Общински съвет-Карнобат, относно:
Отчет за дейността на Общински съвет–Карнобат и неговите комисии през първото шестмесечие на 2018 г.
Вх.№683/01.08. 2018 г.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:
Отчет на Кмета на Община Карнобат за изпълнение на решенията на Общински съвет–Карнобат през първото полугодие на 2018 г.
Вх.№ 681/31.07. 2018 г.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЧРЕЗ ТЪРГ, НА СВОБОДНИТЕ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019 Г. Вх.№ 676/23.07. 2018 г.

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:
ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ВРЕМЕННО ПОЛЗВАНЕ ЧРЕЗ АРЕНДА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.
Вх.№ 677/26.07. 2018 г.

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:
ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОСТТА НА ЯЗОВИРИТЕ Вх.№ 679/30.07.2018 г.

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:
Учредяване право на строеж на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. Вх.№ 680/31.07.2018 г.

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – Кмет на Община Карнобат, относно:
Приемане на Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Карнобат. Вх.№ 682/01.08.2018 г.

10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова–зам. кмет на Община Карнобат, относно:
Утвърждаване и дофинансиране на паралелки с ученици под минималния брой и слети паралелки в СУ „Христо Ботев“, гр. Карнобат за учебната 2018/2019 г. Вх.№ 685/01.08. 2018 г.

11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова– зам.кмет на Община Карнобат, относно:
Утвърждаване и дофинансиране на паралелки с ученици под минималння брой и слети паралелки в ОУ „Христо Ботев“, с. Кликач за учебната 2018/2019 г. Вх.№ 687/01.08.2018 г.

12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова–зам.кмет на Община Карнобат, относно:
Утвърждаване и дофинансиране на паралелки с ученици под минималния брой и слети паралелки в ОУ „Христо Ботев“, с. Екзарх Антимово за учебната 2018/2019 г. Вх.№ 686/01.08.2018 г.

13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова–зам.кмет на Община Карнобат, относно:
Приемане на план за действие за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в община Карнобат.
Вх.№ 673/27.06. 2018 г.
 
             
 
 
                                ПРЕДСЕДАТЕЛ 
                                                ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАРНОБАТ:
                                                                                                      (Маргарита Стаматова)

Търсене