Покана за 22 - то заседание на Общински съвет на 31 октомври 2017 г.

Дата на публикуване: 26.10.2017 14:56
ПРОЕКТ    

ДНЕВЕН РЕД
НА ДВАДЕСЕТ  И  ВТОРОТО  ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ  НА  31 ОКТОМВРИ  2017 ГОДИНА ОТ 15.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, Относно: Продажба чрез публичен търг на имоти – частна общинска собственост, в  гр.Карнобат, с.Огнен и гара Церковски, общ.  Карнобат. Вх.№ 531 /10.10.2017г.
 
2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, Относно: Прекратяване на съсобственост между община Карнобат и физически лица, чрез продажба частта на общината в с. Аспарухово. Вх.№ 528/ 25.09.2017 г.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, Относно:  Съгласие за издаване на разрешение за ползване на воден обект: язовир, имот №000047 с.Драгово. Вх. № 532/ 10.10.2017 г.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат,Относно: Съгласие за издаване на разрешение за ползване на воден обект: язовир „Башалийски път” с.Добриново. Вх. №534/ 10.10.2017 г.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, Относно:  Съгласие за издаване на разрешение за ползване на воден обект: язовир , имот № 031008 в землището на с.Сан Стефано.Вх.№ 533/10.10.2017 г.

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ-ЧАСТНА  ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – КАРНОБАТ“ Вх.№ 542/24.10.2017 г.

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на общинско помещение за нуждите на Регионална дирекция по горите – Бургас.  Вх.№ 540/24.10.2017г

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, Относно: Даване на съгласие от общински съвет за разрешение, за изработване на ПУП- Парцеларен план за обект: „Реконструкция на пътно кръстовище на път ІІІ-795 „ІІ-79 (Болярово - Средец)- Карнобат с път ІІІ-5391 „Трояново – ІІІ -795 (Драганци - Карнобат)“, при км 50+396 дясно и  предварително съгласие за преминаване през имоти общинска собственост. Вх.№ 535/ 18.10.2017 г.

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, Относно: Даване на съгласие за започване на конкурсна процедура за възлагане управлението на „Общински имоти - Карнобат“ ЕООД. Вх.№ 539/23.10.2017 г.

10.ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Емине Ешреф Али - Председател на ПК „Икономическа и инвестиционна политика, бюджет и финанси“, относно: Предложение за допълнително възнаграждение на Председателя на Общинския съвет, Кмета на общината и кметовете на кметства. Вх.№ 538/ 23.10.2017 г.

11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров  – Кмет на Община Карнобат, Относно: Приемане на „Регионална програма за управление на отпадъците – регион Бургас 2017 – 2020г.“  Вх.№ 536 /19.10.2017 г.
Приложение №1, Приложение №2, Приложение №3, Приложение №4, Приложение №5, Приложение №6, Приложение №7, Приложение №8, Приложение №9

12.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова - Председател на  Общински съвет-Карнобат,относно: Даване на съгласие за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 82, и чл.83 от КСО на Златка Василева Тодорова, Стефан Василев Тодоров  и Димо Василев Тодоров.
Вх.№ 537/19.10.2017 г.         
                       
ПРЕДСЕДАТЕЛ      
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАРНОБАТ:
                           (Маргарита Стаматова)

Търсене