Класификация - служебна тайна

Дата на публикуване: 27.03.2012 16:36
Приложение №1


С П И С Ъ К
на
категориите информация в Община Карнобат,
подлежаща на класификация като служебна тайна


1. Указания от Кмета на общината свързани с дейността по „Отбранително-мобилизационна подготовка" /чл.43 от Закона за отбраната и въоръжените сили"/.

2. Въпросници за провеждане на изпити с дежурните по Общински съвет по сигурност /чл.43 от ЗОВС/.

3. Въпроси по отбраната и сигурността разработвани по „Отбранително-мобилизационна подготовка" и касаещи само Общински съвет по сигурност, не попадащи в държавна тайна по Закона за защита на класифицираната информация /чл.44 от ЗОВС/.

4. Актове, протоколи и списъци от извършени проверки в регистратурата за класифицирана информация, не попадащи в държавна тайна по Закона за защита на класифицираната информация.

5. Кореспонденция свързана с отбраната и сигурността, не попадаща в държавна тайна по Закона за защита на класифицираната информация с Военно окръжие /§1, т.6 от допълнителни разпоредби на ЗОВС и чл.44 от ЗОВС/.

6. Кореспонденция свързана със сигурността и процедурите по проучване за достъп до Класифицирана информация не попадаща в държавна тайна по ЗЗКИ с ТД "ДАНС /чл.17, ал.1, т.8 от Закона за ДАНС/.

7. Кореспонденция свързана с отбраната и сигурността не попадаща в държавна тайна по ЗЗКИ с ОД-МВР.

8. Кореспонденция свързана с отбраната и сигурността не попадаща в държавна тайна по ЗЗКИ с ДКСИ - София.

9. Кореспонденция свързана с отбраната и сигурността не попадаща в държавна тайна по ЗЗКИ с войскови поделения. / чл.43 от ЗОВС /.

10. Сведения и факти, свързани с отсрочване на резервисти и техника /чл.43 от ЗОВС/.

11. Сведения и факти, свързани с режимното снабдяване на населението във военно време /чл.43 от ЗОВС/.

12. Сведения и факти свързани с държавният резерв и военно-временните запаси /чл.9 от Закона за държавния резерв и военно-временните запаси/.

13. Информация, свързана с личните данни, съдържащи се в делата за проучване за надеждност на лицата, съгласно чл.4, ал. 1 от ЗЗЛД и чл. 70, ал.З от ЗЗКИ.

14. Информация, съдържаща се в документи и материали, съдържащи факти и обстоятелства, разгласяването на които би причинило ограничени вреди на държавата, по смисъла на § 1. т.15 „б” и "в" от допълнителните разпоредби на ЗЗКИ.

15. Заповеди, документи и материали съдържащи данни, факти и обстоятелства, съставляващи служебна тайна.

16. Писма и информация, получени от други министерства и ведомства в страната носещи гриф „За служебно ползване" и документи по тях.

17. Документи за имоти държавна собственост, свързани със сигурността и отбраната на страната, както и получените преписи от актове за държавна собственост съставени по реда на чл.70, ал.2 от Закона за държавната собственост и съдържащи класифицирана информация.

18. Сведение и факти включени в делата за надеждност /раздел II, чл.15 от ППЗЗКИ/.

19. Пароли, кодове за достъп на електронни информационни данни системи за управление на мрежови ресурси опериращи с информация класифицирана като служебна тайна.

Търсене