Наредби

Дата на публикуване: 27.03.2012 00:00

Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Карнобат 

Наредба за опазване на обществения ред и чистотата на територията на Oбщина Карнобат

Наредба № 4 за реда за провеждане на търговска дейност на територията на Oбщина Карнобат

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности  и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Карнобат

Наредба за дейността в Община Карнобат по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи

Наредба за обществения ред при използване на моторни превозни средства на територията на град Карнобат

Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на Община Карнобат

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Карнобат

Наредба за регистрация, отчет и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – собственост на Община Карнобат

Наредба за реда за управление и разпореждане с общински спортни имоти и спортни съоръжения

Наредба за реда и условията за приемане, преместване, отписване и посещение на децата в детските градини на територията на Община Карнобат

Наредба за реда и условията за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества

Наредба за символите, празниците, почетните звания, почетните знаци и награди на Община Карнобат

Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Карнобат

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Карнобат

Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в Община Карнобат

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане при поемане от общината на дългосрочен дълг

Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища


Наименование Брой тегления
Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища.doc 0 Изтегли документ с име "Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища.doc"
Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане при поемане от общината на дългосрочен дълг.doc 0 Изтегли документ с име "Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане при поемане от общината на дългосрочен дълг.doc"
Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в Община Карнобат.docx 1 Изтегли документ с име "Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в Община Карнобат.docx"
Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Карнобат.doc 0 Изтегли документ с име "Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Карнобат.doc"
Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Карнобат.docx 0 Изтегли документ с име "Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Карнобат.docx"
Наредба за символите, празниците, почетните звания, почетните знаци и награди на Община Карнобат.doc 0 Изтегли документ с име "Наредба за символите, празниците, почетните звания, почетните знаци и награди на Община Карнобат.doc"
Наредба за реда и условията за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества.doc 0 Изтегли документ с име "Наредба за реда и условията за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества.doc"
Наредба за реда и условията за приемане, преместване, отписване и посещение на децата в детските градини на територията на Община Карнобат.doc 1 Изтегли документ с име "Наредба за реда и условията за приемане, преместване, отписване и посещение на децата в детските градини на територията на Община Карнобат.doc"
Наредба за реда за управление и разпореждане с общински спортни имоти и спортни съоръжения.doc 0 Изтегли документ с име "Наредба за реда за управление и разпореждане с общински спортни имоти и спортни съоръжения.doc"
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – собственост на Община Карнобат.docx 1 Изтегли документ с име "Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – собственост на Община Карнобат.docx"
Наредба за регистрация, отчет и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга.doc 0 Изтегли документ с име "Наредба за регистрация, отчет и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга.doc"
Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Карнобат.doc 2 Изтегли документ с име "Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Карнобат.doc"
Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на Община Карнобат.doc 0 Изтегли документ с име "Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на Община Карнобат.doc"
Наредба за обществения ред при използване на моторни превозни средства на територията на град Карнобат.doc 0 Изтегли документ с име "Наредба за обществения ред при използване на моторни превозни средства на територията на град Карнобат.doc"
Наредба за дейността в Община Карнобат по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи.doc 0 Изтегли документ с име "Наредба за дейността в Община Карнобат по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи.doc"
Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Карнобат.docx 0 Изтегли документ с име "Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Карнобат.docx"
Наредба № 4 за реда за провеждане на търговска дейност на територията на Oбщина Карнобат.doc 0 Изтегли документ с име "Наредба № 4 за реда за провеждане на търговска дейност на територията на Oбщина Карнобат.doc"
Наредба за опазване на обществения ред и чистотата на територията на община Карнобат.doc 0 Изтегли документ с име "Наредба за опазване на обществения ред и чистотата на територията на община Карнобат.doc"
Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Карнобат.docx 3 Изтегли документ с име "Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Карнобат.docx"

Търсене