Покана - / дневен ред на 3 - то заседание на Общински съвет - 14.12.2015 г. /

Дата на публикуване: 08.12.2015 16:14
ПРОЕКТ    
                                                                                                          
ДНЕВЕН РЕД
НА ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАРНОБАТ, НАСРОЧЕНО ДА СЕ ПРОВЕДЕ  НА 14  ДЕКЕМВРИ  2015 ГОДИНА  ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА

1. ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА 
Решение на ОИК
2. ПРИЕМАНЕ на Правилника за организация и дейността на Общински съвет - Карнобат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - Правилник
Докладна №2
3.  ИЗБОР на заместник Председател на Общински съвет - Карнобат.
4. ИЗБОР на член в ПК „Общинска собственост и устройство на територията“, ПК „Образование, наука, работа с децата, младежта, спорта и туризма“, ПК „Етика, предотвратяване и установяване конфликт на интереси“.
5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жельо Георгиев – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Извършване на частични промени  по бюджета на Община Карнобат за 2015 година.
Докладна №5
6. ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Емине Ешреф Али- Председател на ПК ”Икономическа и инвестиционна политика, бюджет и финанси”, относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на община Карнобат и кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба.
Докладна №6
7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жельо Георгиев – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Продажба чрез публичен търг на имоти- частна общинска собственост, град Карнобат.
Докладна №7
8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – кмет на Община Карнобат,относно: Продажба на недвижим имот-собственост на „Медицински център І - Карнобат” ЕООД
Докладна №8
9. ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Георги Димитров – кмет на Община Карнобат, относно: Обявяване на имоти-частна общинска собственост, за публична общинска собственост.
Докладна №9
10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жельо Георгиев – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
Докладна №10
11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жельо Георгиев – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост
Докладна №11
12.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жельо Георгиев – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Карнобат и физически лица, чрез продажба частта на общината в гр.Карнобат.
Докладна №12
13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жельо Георгиев – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Карнобат и физически лица, чрез продажба частта на общината в с. Добриново.
Докладна №13
14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жельо Георгиев – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Карнобат и физически лица, чрез продажба частта на общината в с. Драгово.
Докладна №14
15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жельо Георгиев – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Карнобат и ПК „Сунгурларски мискет”, гр. Сунгурларе.
Докладна №15
16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жельо Георгиев – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Карнобат и физически лица, чрез продажба частта на общината в с.Соколово.
Докладна №16
17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Жельо Георгиев – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Карнобат и физически лица, чрез продажба частта на общината в с. Сърнево.
Докладна №17
18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – кмет на Община Карнобат, относно: Одобряване на ПУП – парцеларен план /ПП/ за кабелно трасе за обект: „Външно електрозахранване на приемно предварителна станция /ППС/ BS3720_Zheleznikq, в месност „Гюлджи Кайряк”, землище на с.Деветак, Община Карнобат.
Докладна №18
19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – кмет на Община Карнобат, относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с № 156005, местност „Дебелец, землище на с.Венец,община Карнобат.
Докладна №19
20. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – кмет на Община Карнобат, относно: Даване на разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за поземлен имот с № 120403, местност „Лозята”, землище на с. Хаджиите, община Карнобат.
Докладна №20
21. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – кмет на Община Карнобат, относно: Разрешаване изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-3094 „За училище” от кв. 186 по плана на гр.Карнобат.
Докладна №21
22. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Кандидатстване на Община Карнобат с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Докладна №22
23. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Одобряване на споразумение за сътрудничество между Община Карнобат, ОДЗ”Вълшебство, ОДЗ „Мир”, ЦДГ „Славейче”, ЦДГ ”Яна Лъскова”, ЦДГ „Иглика”, гр. Карнобат, ОДЗ „Митко Палаузов”, с.Екд.Антимово, ЦДГ ”Пролет” с.Кликач и Сдружение „ Равновесие”, гр. Бургас за кандидатстване с проект по Оперативна програма „ Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 год.
Докладна №23
24. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от от Георги Димитров – кмет на Община Карнобат, относно: Кандидатстване на Община Карнобат с проектно предложение по Проект „Красива България” – 2016 год.
Докладна №24
25. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – кмет на Община Карнобат, относно: Определяне състава на местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове и размера на режийните вноски.
Докладна №25
26. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Димитров – кмет на Община Карнобат, относно: Определяне на делегати в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ / и регионалната асоциация на общините „Тракия”.
Докладна №26
27. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова – Председател на Общински съвет-Карнобат, относно: Приемане на решение за представителство пред Общото събрание на Асоциацията по В и К – Бургас.
Докладна №27
Допълнение
28. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Стефка Генова Иванова- Председател на ПК”Инфраструктура, европейски и национални програми” относно: Определяне на представител на Областен съвет за развитие на област Бургас.
Докладна №28
29. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам. кмет на Община Карнобат, относно: Преместване и промяна на адреса на социалната услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция” за лица с увреждания.
Докладна №29
30. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Мария Генова – зам. кмет на Община Карнобат, относно:Промяна предмета на дейност на „МБАЛ - Карнобат” ЕООД.
Докладна №30
31. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова – Председател на Общински съвет - Карнобат, относно: Даване на съгласие за отпускане на наследствена пенсия по реда на чл. 82, и чл. 83 от КСО НА Александър Асенов Димитров.
Докладна №31
32. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова – Председател на Общински съвет - Карнобат, относно: Даване на съгласие за отпускане на наследствена пенсия по реда на чл. 82, и чл. 83 от КСО.
Докладна №32
33. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Маргарита Стаматова – Председател на Общински съвет - Карнобат, относно: Даване на съгласие за отпускане на наследствена пенсия по реда на чл. 82, и чл. 83 от КСО.
Докладна №33

ПРЕДСЕДАТЕЛ      
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ КАРНОБАТ:
                             (Маргарита Стаматова)


Търсене