ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
ГРАО

АО-10 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2080)
 Характеристика на услугата:

Искане-брак, Искане-раждане, Искане-смърт се подава в  Центъра за административно обслужване (ЦАО) с адрес: бул. „България“ №12, на гише № 4  всеки работен ден от 8,30 до 17,30 ч. заедно с приложените документи.
Служителят проверява самоличността, регистрира заявената услуга в електронната система за документооборот  и прави справки в Национална база данни „Население”. При съставяне на акт за раждане се прави искане за ЕГН , което се изпраща в ТЗ „ГРАО” – Бургас заедно с копия на представените документи . ТЗ „ГРАО”  дава ЕГН и връща искането на длъжностното лице за съставяне на акта. Акт за граждански брак и акт за смърт се съставят от длъжностното лице по гражданско състояние след проверка на представените документи и справки в Национална база данни „Население”. На заявителя се връчва удостоверение за раждане- оригинал, граждански брак-оригинал или препис-извлечение от акт за смърт за първи път.
 
Правно основание:
чл.72, ал.3, във връзка с чл.70, ал.1 от Закона за гражданската регистрация; Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа / обн. ДВ, бр.73 от 12.09.1958 г./; чл.110, ал.1, т.11 от Закона за местните данъци  и такси.

Резултат:
Съставяне на актове и получаване на удостоверения за гражданско състояние за събития, настъпили в чужбина.

Важно: Актовете за раждане на лица, родени в чужбина, се съставят в Общината по постоянен адрес на майката, ако тя не е българска гражданка - в Общината по постоянен адрес на бащата.
   Актовете за граждански брак се съставят по постоянен адрес на съпруга, ако е български гражданин, а  ако той не е български гражданин - по постоянен адрес на съпругата.
   Актовете за смърт се съставят в Общината по постоянен адрес на починалото лице.
 Представените  документи, в зависимост от държавата, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на Конвенцията за премахване на  изискванията за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 05.10.1961 г., по която Република България е страна или на двустранни международни договори, както и  на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и др. книжа. Изисква се те да бъдат преведени на български език, а подписът на преводача, заверен от нотариус или да бъдат преведени и заверени от консулските или дипломатическите представителства на Република България в чужбина. При представяне на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние, съгласно Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8 септември 1976 г. във Виена, не се изисква печат „Апостил“. Превод се изисква, ако длъжностното лице прецени, че има нужда от такъв.                 
        
Необходими документи:
    1. Документ за самоличност на лицето.
  1. Нотариално заверено пълномощно при искане от друго лице.
  2. Акт за гражданско състояние – преведен, заверен и легализиран.
      Такса: не се таксува.
      Срок за изпълнение: от 1 до 7 дни / в зависимост от вида на документа /
      Телефони за връзка: 0559/ 29151, 0882003374 , 0882003193.         
      Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата: Кмет на община.
      Електронен адрес за предложения : karnobat@mail.bg
      Ред и срокове за обжалване на административния акт:                                   
Индивидуалните административни актове, издадени от Кмета на общината, могат да  бъдат обжалвани по административен ред пред Областния управител на област Бургас или директно по съдебен ред пред Административен съд – Бургас, по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок след съобщаването. В 3-дневен срок. Кметът на  общината е длъжен да окомплектова и изпрати до Административен съд Вашата жалба, цялата преписка, включително и оспорвания акт, като Ви уведоми за това.

Технологична карта
 
 
 
 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Търсене
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен