ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
ГРАО

АО–11 Промяна в актовете за гражданско състояние - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2132)
Характеристика на услугата:

Промяна в актовете за гражданско състояние на лицата в съставени вече актове за гражданско състояние се извършва по съдебен или административен ред.
Искане се подава в Центъра за административно обслужване (ЦАО), с адрес: бул. „България“ №12,  гише № 4 всеки работен ден от 8,30 до 17,30 ч.  заедно с приложените документи.
Служителят проверява самоличността, регистрира заявената услуга в електронната система за документооборот  и прави справки в  съответните актове и  Национална база данни „Население”  дали има влязло в сила съдебно решение за промяна в акта, получено по служебен път. Ако решението, влязло в законна сила е получено и промяната е отразена, издава съответното удостоверение с направените поправки и го връчва на заявителя. Промяната може да бъде направена и при лично представяне на съдебно решение от заявителя. По административен ред се вписва промяна след представяне на съответния административен акт. По изрично писмено искане може да се отрази промяна в имената на родителите по чл.19а от Закона за гражданска регистрация и  в актовете за раждане на децата им, както и промяна на имената на съпрузите в акта за граждански брак. На заявителя се връчва удостоверение за раждане, граждански брак – дубликат или препис-извлечение от акта за смърт.
               
Услугата може да бъде заявена и по един от следните начини:
  1. Изтеглете искането за издаване на удостоверението и го попълнете. Изпратете го по електронна поща на адрес karnobat@mail.bg или обикновена поща на адреса на Община Карнобат и посочете по какъв начин ще получите удостоверението: лично, чрез определено от вас лице, по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор.
  2. Попълнете искането и го изпратете чрез общинската администрация на населеното място, в което се намирате, заедно с документ за платена такса за услугата по банков път. Получаването може да стане чрез администрацията, пред която сте подали искането.
Правно основание: чл. 74 и чл. 76 от Закон за гражданската регистрация; чл.110, ал.2, т.4 и т.7 от Закона за местните данъци и такси, Наредба за определянето и администрирането на  местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат.

Резултат:
      Издаване на дубликат от акт за раждане, граждански брак или препис-извлечение от акт за смърт с вече направени промени.

Необходими документи:
    1. Документ за самоличност на лицето.
  1. Нотариално заверено пълномощно при искане от друго лице.
  2. Съдебно удостоверение / Решение на съд / Административен акт.
       Такса: 3,00 лв.
      Заплаща се в брой на каса в ЦАО или    
    по  банкова сметка  IBAN – BG48CECB979084G9563600
                              ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  АД - КЛОН БУРГАС
                              BIC - CECBBGSF                                 
                              ВИД  ПЛАЩАНЕ – 448007
При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на  административната услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към   заявлението.
Телефони за връзка: 0559/ 29151, 0882003374 , 0882003193.

Срок за изпълнение: от 1 до 3 дни.
Срок на действие: безсрочно. 
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата: Кмет на община.
Електронен адрес за предложения : karnobat@mail.bg
Ред и срокове за обжалване на административния акт:                                   
Индивидуалните административни актове, издадени от Кмета на общината, могат да  бъдат обжалвани по административен ред пред Областния управител на област Бургас или директно по съдебен ред пред Административен съд – Бургас, по реда на  Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок след съобщаването. В 3- дневен срок Кметът на  общината е длъжен да окомплектова и изпрати до Административен съд Вашата жалба, цялата преписка, включително и оспорвания акт, като Ви уведоми за това.

Технологична карта
 
 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Търсене
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен