ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
ГРАО

АО-12 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние. (Уникален идентификатор на административната услуга – 2000)

Характеристика на услугата:

Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние се попълва в Центъра за административно обслужване (ЦАО ), с адрес: бул. „България“ №12,   гише № 4 и гише № 5 всеки работен ден от 8,30 до 17,30 ч.  

Служителят проверява самоличността, регистрира заявената услуга в електронната  система за документооборот. Заявителят заплаща дължимата такса на каса. Многоезичното извлечение се издава  и се предоставя на заявителя.

     Важна информация:

Многоезично извлечение от акт за гражданско състояние се издава на лицето, за което се отнася или законни представители, на неговите наследници или на изрично упълномощено лице.    Издава се от Общината, където е съставен актът за раждане.

     Услугата може да бъде заявена и по един от следните начини:

  1. Изтеглете заявлението за издаване на удостоверението и го попълнете. Изпратете го по електронна поща на адрес karnobat@mail.bg или обикновена поща на адреса на Община Карнобат като посочите по какъв начин ще получите удостоверението: лично, чрез определено от вас лице, по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор.
  2. Попълнете искането и го изпратете чрез общинската администрация на населеното място, в което се намирате, заедно с документ за платена такса за услугата по банков път. Получаването може да стане чрез  администрацията, пред която сте подали искането.
  3. Използвайте портала за електронни административни услуги на Община Карнобат на адрес karnobat.acstre.com, през който можете да заявите услугата с персонален електронен подпис, да приложите документ за плащане и получите удостоверение,  подписано с електронен подпис от служител.

Правно основание: чл. 1,чл.8 от Закона за ратифициране на Конвенцията за издаване на многоезични извлечения  от актове за гражданско състояние, подписана на 8.09.1976 г. във Виена; чл.110,  ал.1,т.4 от  Закона за местните данъци и такси; Наредба за определянето и администрирането на  местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат.    

Резултат:

Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние.

     Необходими документи:

  1. Искане ( по образец) .
  2. Документ за самоличност на титуляря или родител/настойник, попечител/.
  3. Нотариално заверено пълномощно- при поискване от друго лице.

    Такса: 3,00 лв.

    Заплаща се в брой на каса  в ЦАО или    

    по  банкова сметка  IBAN – BG48CECB979084G9563600

                                      ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  АД - КЛОН БУРГАС

                                      BIC - CECBBGSF                                 

                                     ВИД  ПЛАЩАНЕ – 448007

     При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на  административната услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към  заявлението.

    Телефони за връзка: 0559/ 29151, 08820033741, 0882003193.

    Срок за изпълнение: веднага

    Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата: Кмет на община.

   Електронен адрес за предложения : karnobat@mail.bg

   Ред и срокове за обжалване на административния акт:                          

      Индивидуалните административни актове, издадени от Кмета на общината, могат да  бъдат обжалвани по административен ред пред Областния управител на област Бургас или      директно по съдебен ред пред Административен съд – Бургас, по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок след съобщаването. В 3-дневен срок. Кметът на  общината е длъжен да окомплектова и изпрати до Административен съд Вашата жалба, цялата преписка, включително и оспорвания акт, като Ви уведоми за това.

Технологична карта

 

 


АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Търсене
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен