ЕДИНЕН МОДЕЛ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Политика за защита на личните данни в Община Карнобат
МБАЛ-КАРНОБАТ ТЪРСИ ПОДКРЕПА
Портал за отворени данни
Енергийна ефективност
Енергийно обновяване на българските домове
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
ГРАО

АО-15 Издаване на удостоверение за наследници - (Уникален идентификатор на административната услуга – 2016)
Характеристика на услугата:
       
Ис
кане се подава в Центъра за административно обслужване (ЦАО), с адрес: бул. „България“ №12, гише № 4 и гише №5 всеки работен ден от 8,30 до 17,30 ч. по постоянен адрес (местожителство) на починалото лице. В искането заявителят  вписва известните му данни за наследодателя и неговите наследници.  Служителят проверява самоличността на заявителя, приема искането и представени допълнителни документи, уточнява при необходимост посочените данни  и регистрира искането в електронната система за документооборот.
        Прави се справка в регистрите за гражданско състояние и регистрите за населението. Ако наследодателят е починал с ЕГН и  има запис в Национална база данни „Население”, удостоверението се издава веднага.
        При смърт на наследодателя преди създаване на системата ЕСГРАОН (починал без ЕГН) се извършва подробна проверка в Семейните регистри. Ако някой от починалите наследници е имал постоянен адрес в друга община и служителят няма  данни за неговите наследници, изисква служебно същите от съответната общинска администрация по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Такова удостоверение може да бъде представено и лично от заявителя на  услугата по негово желание.
              
Услугата може да бъде заявена и по един от следните начини:
  1. Изтеглете искането за издаване на удостоверението и го попълнете. Изпратете го по електронна поща на адрес karnobat@mail.bg или обикновена поща на адреса на Община Карнобат като посочите по какъв начин ще получите удостоверението: лично, чрез определено от вас лице, по пощата, чрез лицензиран пощенски оператор.
  2. Попълнете искането и го изпратете чрез общинската администрация на населеното място, в което се намирате, заедно с документ за платена такса за услугата по банков път. Получаването може да стане чрез  администрацията, пред която сте подали искането.
  3. Използвайте портала за електронни административни услуги на Община Карнобат на адрес karnobat-ob.bg, през който можете да заявите услугата с персонален електронен подпис, да приложите документ за плащане и получите удостоверение,  подписано с електронен подпис от служител.
 
Правно основание: чл. 24, ал.1, т.1  от  Закона за гражданската регистрация и чл.106, ал.1, т.1, във връзка с чл.5, т. 2 от  Закона за наследството; чл. 9-12 от Наредба №РД 02-20-6/24.04.2012 г. за издаване на  удостоверения въз основа на регистъра на населението; Наредба за определянето и  администрирането на  местните такси и цени на услуги на територията на община Карнобат.
                         
Резултат:
        Издаване на удостоверение за законни наследници.
        Важно: искането се подава от наследник, упълномощен представител или със съдебно удостоверение .
         
Необходими документи:
     1. Документ за самоличност/ Нотариално заверено пълномощно.
     2. Удостоверение за наследници  за починал наследник от друга община- ако притежава.
         Такса: 3,00 лв. за починал с ЕГН и 5,00 лв. за починал без ЕГН.
Таксата се заплаща в брой на каса  в ЦАО или
                                           по  банкова сметка   IBAN – BG48CECB979084G9563600
                                           ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА  АД - КЛОН БУРГАС
                                           BIC - CECBBGSF                                             
                                           ВИД ПЛАЩАНЕ – 448007
 При попълване на платежното нареждане трябва да се посочи вида на  административната услуга. Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението.
Телефони за връзка: 0559/ 29151, 0882003374, 0882003193
 
       Срок за изпълнение: веднага или от 1 до 14 дни според наличието на данни в системата.  При необходимост от издаване на служебни удостоверения от други общински   администрации или трудности при изясняване  на факти и обстоятелства – до 30 дни, съгласно  Административнопроцесуалния кодекс.
        Срок на действие: до промяна на данните. 
        Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата: Кмет на община.
        Електронен адрес за предложения : karnobat@mail.bg
        Ред и срокове за обжалване на административния акт:                                 
 Индивидуалните административни актове, издадени от Кмета на общината, могат да  бъдат обжалвани по административен ред пред Областния управител на област Бургас или      директно по съдебен ред пред Административен съд – Бургас, по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок след съобщаването. В 3-дневен срок Кметът на  общината е длъжен да окомплектова и изпрати до Административен съд Вашата жалба, цялата преписка, включително и оспорвания акт, като Ви уведоми за това.

Технологична карта

 

 

 

  


АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР
Търсене
COVID-19
Справка за задължения и плащания
С лице към хората
Общински хотел "Карнобат"
Стани Фен